Jsme ohroženi epidemií stresu?

Všichni na vlastní kůži pociťujeme, že je naše společnost orientovaná na výkon a dosahování výsledků. Stoupají nároky na naši konkurenceschopnost a schopnost obstát v každodenní soutěži s ostatními jak na trhu práce, tak i v osobním životě. Tato situace má mimo jiné za následek, že je stres jakýmsi synonymem dnešní doby a větu „Jsem ve stresu“ slýcháme téměř každý den.

Než začneme hovořit o stresu jako o něčem negativním, je dobré si uvědomit, že stres je ve své podstatě přirozená reakce organismu na jakoukoliv zátěž. Určitá hladina stresu může tedy působit jako motivační faktor a pomoci lidem dosahovat lepších výsledků. Něco jiného ale představuje neúměrný chronický stres, jenž se stává velkým zdravotním rizikem. V odborných publikacích se dokonce hovoří o tom, že hrozba naší společnosti je „epidemie stresu “. Neřešený nadměrný stres totiž způsobuje úzkost, tenzi a podrážděnost, v krajních situacích může vést až k zoufalství a rozvoji těžkých psychických poruch. Dopady stresu se mohou pochopitelně projevit také ve fyzické rovině - ať již v podobě zhoršené funkce imunitního, gastrointestinálního či nervového systému.

Na kolik nás vyjdou dopady stresu?

Všechny tyto dopady mají vliv nejen na osobní život člověka, ale i jeho pracovní výkonnost. Data z mezinárodních studií ukazují poměrně zneklidňující trend. Náklady na léčení poruch duševního zdraví v celé Evropě dosahují výše 240 miliard EUR za rok. Méně než polovina této částky vyplývá z přímých nákladů, jako jsou náklady na léčbu, přičemž 136 miliard EUR připadá na ztrátu produktivity včetně absencí z důvodu pracovní neschopnosti. Stres v zaměstnání je druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací v Evropě. Podle stejného výzkumu lze 50–60 % všech zameškaných pracovních dnů přičíst pracovnímu stresu . V českém kontextu se situace nejeví o moc lépe. Podle výzkumu, který provedla Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 34 % respondentů uvedlo, že se cítí ohroženo syndromem vyhoření , na jehož vznik má stres nepopiratelný vliv. Celospolečenskou závažnost dopadů stresu v práci dokládá i skutečnost, že se toto téma pravděpodobně odrazí i v české legislativě. Plánovaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce by měla nově ukládat zaměstnavatelům povinnost předcházet riziku stresu spojeného s prací.

Jak se stresu bránit?

Stres a jeho negativní dopady se tedy jeví jako velký problém současnosti a tato otázka se stává tématem i z hlediska efektivity práce a udržení produktivity organizací. Jak se má organizace bránit této epidemii? Co mohou lidé zodpovědní za tuto problematiku (manažeři, HR oddělení) udělat pro to, aby stres na pracovišti redukovali? Obecných rad a pouček k této tematice existuje celá řada a jejich vyjmenování přesahuje možnosti tohoto článku. Jako velmi efektivní varianta se například ukazuje tzv. Employee Assisstance program, který není v České republice tolik rozšířen, ale ve Spojených státech jej využívá 90 % společností uvedených v žebříčku FORTUNE 500. Program spočívá v tom, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům benefit v podobě bezplatného a anonymního psychologického, právního a ekonomického poradenství. Tato služba se ukazuje jako efektivní nástroj prevence a redukce stresu a s ním spojených nežádoucích efektů.

Z výše uvedeného je patrné, že zodpovědná firma, která bude chtít dostát nejen legislativním nárokům, ale také efektivně pracovat se svými zaměstnanci, se řešení otázky stresu nevyhne. Ačkoliv se stres stává bezpochyby celospolečenským problémem, lze jej považovat za výzvu. Můžeme jej vnímat jako apel na to, abychom začali přemýšlet, jak zlepšovat pracovní podmínky, firemní kulturu a pracovní spokojenost zaměstnanců jako celek.

Mgr. Marek Řápek - konzultant a garant služby Employee Assistance

 

 

Zdroje

Kalia, M. (2002) Assessing the Economic Impact of Stress—The Modern Day Hidden Epidemic. Metabolism, 51, 49-53. http://dx.doi.org/10.1053/meta.2002.33193

Ekonomické důvody řízení stresu a psychosociálních rizik [online]. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2014. Dostupné z www: <https://www.healthy-workplaces.eu/cs/stress-and-psychosocial-risks/the-business-case>.

Stres, deprese a životní styl v České republice [online]. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. 2014. Dostupné z www: < http://www.lf1.cuni.cz/stres-deprese-a-zivotni-styl-v-cr-lf1>.

Napište komentář