Hogan Authorizovaný Distributor

Hogan Assessments

Hogan je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Už více než 30 let pomáhá firmám dramaticky snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést.
Série hodnocení Hogan Select, Hogan Develop a Hogan Lead představuje integrovaný systém vědecky ověřených řešení, které byly speciálně vyvinuty pro usnadnění řízení lidských zdrojů a udržení špičkových talentů. Řešení ze série HoganSELECT identifikují pracovní styly nezbytné pro dobrý výkon v dané pozici uvnitř společnosti. Řešení ze série HoganDEVELOP pomáhají utvářet a řídit kariéru pomocí strategického sebeuvědomění, dáno pochopením vlastních schopností, silných stránek i omezení ve vztahu k druhým lidem. Řešení ze série HoganLEAD umožňují vedoucím pracovníkům plně porozumět svému potenciálu, výzvám a motivátorům a maximalizovat tak své manažerské a řídící zručnosti.

47
Jazyků
9 million+
Online hodnocení na celém světě
1200+
Validačních studií
974+
Pracovních míst

PŘEDPOVÍDÁME VÝKONNOST

Assessment Systems International je autorizovaným distributorem společnosti Hogan Assessment Systems.

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (HOGAN PERSONALITY INVENTORY – HPI)

SVĚTLÁ STRÁNKA

Jaký je typický přístup člověka k práci a interakci s ostatními? Na jaké silné stránky se člověk může spolehnout v rámci svého výkonu?

Světlá stránka osobnosti – to, co vidíme, když lidé ze sebe vydávají to nejlepší.

Hodnocení osobnosti je rychlý, objektivní a zároveň efektivní způsob, jak vybrat a rozvíjet klíčové zaměstnance.

Dotazník HPI je standardem v rámci hodnocení osobnosti ve vztahu k pracovní výkonnosti. Hluboce zakořeněné lidské vlastnosti měřené dotazníkem HPI ukazují, jak lidé přistupují k práci a interakci s ostatními.

Dotazník HPI už více než 30 let pomáhá organizacím úspěšně predikovat výkon zaměstnanců a napomáhá jim s redukcí fluktuace, absentérství, ztrát či se zvyšováním úrovně zákaznických služeb. Dotazník HPI posuzuje osobnostní charakteristiky běžné populace, přičemž vychází z tzv. pětifaktorového modelu osobnosti, který je dnes v psychologii obecně akceptován jako východisko při hodnocení osobnosti.

Hoganův osobnostní dotazník identifikuje světlou stránku osobnosti – tendence chování, které jsou snadno pozorovatelné a podílejí se na pracovním výkonu.  Interpretace výsledků z dotazníku HPI je specifická pro každou pracovní pozici: vysoký nebo nízký skór může být pro některé pozice výhodou, v jiných zas nevýhodou – vše záleží na požadavcích pracovního prostředí.

ŠKÁLY HPI

Stabilita: sebevědomí, sebedůvěra a vyrovnanost pod tlakem
Sebeprosazování: iniciativa, soutěživost a ochota přebírat vůdčí roli
Sociabilita: extraverze, společenskost a potřeba sociální interakce
Kooperativnost: takt, vnímavost a schopnost udržovat vztahy
Systematičnost: sebedisciplina, odpovědnost a svědomitost
Zvídavost: nápaditost, zvědavost a kreativní potenciál
Učenlivost: orientace na výsledek, snaha zůstat informovaný o obchodních i technických otázkách

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU HPI

 • Měření normální osobnosti ve vztahu k pracovnímu výkonu.
 • Prokazatelně predikuje úspěch na různých typech pozic (více než 200), zahrnujících všechna hlavní odvětví.
 • Vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
 • Již administrován více než 500 000 pracujícím lidem celosvětově.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.
 • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST

TEMNÁ STRÁNKA

Jaké tendence mohou bránit v rozvoji kariéry nebo omezovat pracovní výkon? Jak bude člověk nejspíše reagovat na stres a tlak nebo v situacích, kdy se nekontroluje?

Temná stránka osobnosti – to, co vidíme, když jsou lidé ve stresu.

Dotazník HDS posuzuje jedenáct tendencí chování, které mohou ohrozit pracovní vztahy, snížit produktivitu či omezovat celkový kariérní potenciál. Tyto překážky, hluboce zakořeněné v osobnosti člověka, u zaměstnanců ovlivňují styl vedení a další pracovní činnosti.

Pod tlakem většina lidí projevuje jisté kontraproduktivní tendence či rizikové faktory. Za normálních okolností tyto charakteristiky mohou vlastně být i klady. Když je však člověk unavený, pod tlakem, znuděný či jinak rušený, tyto rizikové faktory mohou ohrozit jeho efektivitu a narušit kvalitu vztahů s klienty a kolegy. Hoganův rozvojový test identifikuje tyto tendence, které často poukazují na temnou stránku osobnosti – neproduktivní vzorce chování, které se objevují v specifických situacích.

Dotazník HDS poskytuje cennou zpětnou vazbu pro strategické sebeuvědomění, jež je klíčem k prevenci negativních důsledků spojených s těmito tendencemi.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU HDS

ŠKÁLY HDS​

Entuziastický – výbušný: náladový, je obtížné mu vyhovět, snadno se nadchne a bývá často zklamán
Ostražitý – podezíravý: nedůvěřivý, cynický, přehnaně citlivý na kritiku, má pocit, že je s ním špatně zacházeno
Opatrný – úzkostný: obává se učinit rozhodnutí, rezistentní vůči změnám, neochotný riskovat kvůli strachu ze selhání
Rezervovaný – odtažitý: necitlivý vůči náladám a pocitům ostatních, nekomunikativní
Svéhlavý – pasivně-agresivní: zdánlivě spolupracuje, ale ve skutečnosti ignoruje požadavky druhých, tvrdohlavý, nekooperativní
Sebejistý – arogantní: přehnaně sebevědomý, arogantní, přehnaný pocit vlastní důležitosti
Charismatický – manipulativní: působí okouzlujícím dojmem, riskuje, zkouší limity, vyhledává vzrušení
Živý – teatrální: dramatický, rád bývá středem pozornosti, nenaslouchá
Nápaditý – výstřední: kreativní, přemýšlí a jedná neobvyklým, někdy až zvláštním způsobem
Pečlivý – puntičkářský: svědomitý, je těžké se mu zavděčit, ulpívá na detailu
Loajální – závislý: touží potěšit druhé, snaží se zalíbit okolí, zdráhá se jednat nezávisle

 • Predikuje překážky omezující úspěch v práci.
 • Sleduje vlastnosti, které nepokrývají běžné osobnostní dotazníky (vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti).
 • Byl vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populaci.
 • Již administrován více než 10 000 manažerům celosvětově.
 • Ověřen ve více než 50 organizacích z žebříčku Fortune 500.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.
 • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.

MOTIVY, HODNOTY, PREFERENCE

VNITŘNÍ PROSTOR

Co nás motivuje a pohání? Jaký druh pracovního prostředí je pro člověka nejvíce motivující? O co lidé nejvíce usilují?

Vnitřní stránka osobnosti – odhalí u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy.

Dotazník MVPI odhaluje u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy. Z těchto informací jsme schopni určit, v jakém prostředí lidé podávají nejlepší výkony a v jaké kultuře bude člověk tvůrčí jako lídr.

Společnosti mohou tyto informace využít k zajištění toho, aby hodnoty nově přijatých zaměstnanců byly totožné s hodnotami společnosti. Dotazník MVPI také pomůže identifikovat, v kterých oblastech jsou jednotliví členové týmu soudržní a kde naopak může docházet ke konfliktům.

Těchto deset klíčových hodnot, cílů a aktivit je součástí lidské identity. Jsou pak také pro lidi hlavním hnacím faktorem – člověk po nich touží a usiluje je získat. Lidské hodnoty také ovlivňují výběr zaměstnání a kariéry. Lidé mají rádi ty, kteří sdílejí jejich hodnoty a raději pracují v prostředí, které jejich hodnoty podporuje.

ŠKÁLY MVPI

Uznání: touží po pozornosti, uznání a chvále
Moc: je orientovaný na úspěch, touží po moci, postavení a vedení
Hédonizmus: touží po zábavě, potěšení a prožitcích
Péče: má zájem přispívat k rozvoji společnosti a pomáhat druhým
Sociální kontakt: uspokojuje ho a motivuje sociální kontakt
Tradice: je obětavý, má silné osobní přesvědčení a smysl pro povinnost
Bezpečí: touží po bezpečí, jistotě, předvídatelnosti událostí a řádu
Obchod: má zájem o finance, zisky, investice a obchodní příležitosti
Estetika: má potřebu sebevyjádření, důraz na vzhled a kvalitní design produktů
Poznání: zájem o poznání, výzkum, technologie a data

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU MVPI

 • Poskytuje srozumitelnou taxonomii hodnot pro organizační využití.
 • Hodnotí soulad mezi identitou člověka a hodnotami preferovanými v organizaci.
 • Predikuje pracovní úspěch a spokojenost s prací.
 • Vhodný pro výběr a další rozvoj zaměstnanců.
 • Vytvořen speciálně na základě výzkumu dospělé pracující populace.
 • Je ověřený ve více než 100 organizacích.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi