CO JE EMPLOYEE RISK?

Cesta k důvěryhodnosti.

Podstatou služby Employee Risk (ER) je identifikace těch kandidátů/zaměstnanců, u kterých existuje zvýšené riziko, že se dopustí podvodného jednání poškozujícího společnost. Včasná identifikace takových kandidátů/zaměstnanců umožňuje s předstihem přijmout potřebná (individuální nebo plošná) opatření, a předejít tak nežádoucím finančním ztrátám a újmě na pověsti společnosti v očích stávajících i potenciálních zákazníků a široké veřejnosti.

K identifikaci rizikových kandidátů/zaměstnanců se využívají nástroje tzv. data miningu a strojového učení. Jedná se o soubor matematických metod, které umožňují analyzovat velké objemy dat a hledat v nich skryté souvislosti. Vstupními daty do matematických modelů využívaných v rámci služby ER jsou vedle psychodiagnostických dat pracovní i nepracovní údaje, které se běžně shromažďují v rámci personální evidence (pracovní výkon, hodnocení nadřízenými nebo spolupracovníky, počet absencí, průměrný počet hodin odpracovaných za týden, úroveň vzdělání, průměrná měsíční mzda, průměrná hodnota bonusů za minulý rok, počet let ve společnosti, dosavadní kariérní postup, věk, pohlaví, počet nezaopatřených dětí atp.).

Pro společnosti využívající služby ER tím tak odpadá nutnost financovat nebo organizovat samostatný a speciálně zaměřený sběr dat, protože mohou využívat již existujících „provozních dat“ vznikajících jako vedlejší produkt běžných personálních procesů. Tento kontinuální sběr dat navíc umožňuje průběžnou aktualizaci databáze historických údajů, ze kterých matematické modely vycházejí při identifikaci rizikových kandidátů/ zaměstnanců. Tím je zajištěno, že matematické modely budou zohledňovat nejaktuálnější faktory související s rizikem podvodného jednání a že přijatá opatření a cílené intervence budou co nejefektivnější.

JAK EMPLOYEE RISK POMŮŽE VAŠÍ SPOLEČNOSTI?

  • Identifikace kandidátů/zaměstnanců se zvýšeným rizikem podvodného jednání
  • Identifikace hlavních faktorů souvisejících s podvodným jednáním zaměstnancůMinimální náklady spojené s implementací systému a nastavením jeho parametrů
  • Průběžná adaptabilita systému

POUŽITÍ EMPLOYEE RISK

  • Předvýběr vhodných kandidátů z hlediska rizika jejich podvodného jednání
  • Možnost cílené (plošné nebo individuální) intervence s cílem předcházet podvodnému jednání ze strany stávajících zaměstnanců
  • Prevence nežádoucích finančních ztrát
  • Péče o dobrou pověst společnosti

Employee Risk report