Když firmy hledají nové zaměstnance, hledají u nich čtyři základní vlastnosti:

Inteligenci

Energii

Integritu

Interpersonální inteligenci

 

Test abstraktního usuzování (ART) pomáhá identifikovat ty kandidáty, kteří vyhovují z hlediska první uváděné vlastnosti.

ART měří obecné rozumové schopnosti, které jsou jedním z nejlepších prediktorů pracovního výkonu i výkonu na školeních napříč různými druhy pracovních pozic.

“Obecné rozumové schopnosti kromě jiného zahrnují schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, chápat složité myšlenky, učit se rychle a učit se ze zkušenosti."  (Gottfredson, 1994, s. 13)

Test ART může být použit jako samostatný výběrový nástroj v rámci hromadnému pre-screeningu většího počtu kandidátů, ale také jako jedna z metod využívaných v pozdějších fázích výběrového řízení. Test je vhodný pro většinu pozic ve službách, v administrativě i ve výrobní sféře i pro pracovní pozice vykazující vyšší míru komplexity, jako jsou např. manažerské pozice nebo pozice vysoce kvalifikovaných techniků a jiných specialistů. Ve srovnání s jinými výběrovými metodami vykazuje nejvýhodnější poměr „cena-výkon”.

TEST ABSTRAKTNÍHO USUZOVÁNÍ (ART) je neverbální maticový test obecných rozumových schopností, které vykazují vysokou prediktivní validitu ve vztahu k pracovnímu výkonu a výkonu na školeních napříč pozicemi s různou mírou komplexity. ART konkrétně měří schopnost tzv. induktivního usuzování, tj. schopnost identifikovat v prezentovaných informacích určité vztahy a souvislosti, které lze využít při řešení problémů. Jedinci s nadprůměrnou shopností induktivního usuzování se dokážou učit ze svých zkušeností a vyvozovat z nich důsledky pro své budoucí jednání. Tito lidé dokážou dobře řešit problémy, myslí logicky, rychle se učí a činí rozumná rozhodnutí. Všechny tyto schopnosti jsou klíčové pro naprostou většinu pracovních pozic, nejdůležitější jsou však na pozicích s vyšší mírou komplexity.

JAK TEST ABSTRAKTNÍHO USUZOVÁNÍ FUNGUJE?

1

Testování z domova nebo za kontrolovaných testovacích podmínek. Dostupnost v angličtině a ve většině jazyků zemí střední a východní Evropy (česky, maďarsky, polsky, rusky, srbochorvatsky, slovensky).

2

On-line administrace přes uživatelsky přívětivé rozhraní. ART sestává z 23 neverbálních úloh s celkovým časovým limitem 25 minut.

3

Automaticky generovaná zpráva pro testovaného i pro uživatele testu. Výsledky testování jsou srovnávány s lokálním nebo mezinárodním normovým vzorkem s více než 200 testovanými.

Ukázková úloha

Testovanému je prezentována sada obrazců, které jsou uspořádány podle určitého pravidla. Úkolem testovaného je toto pravidlo objevit a s jeho pomocí nahradit otazníky (?) některým z nabízených obrazců.


  Stáhněte si ukázkovou výstupní zprávu

JAK MŮŽE ART POMOCI VAŠÍ SPOLEČNOSTI A ZAMĚSTNANCŮM?

Výběr nových zaměstnanců

ART je nejužitečnější tehdy, když chcete u externího nebo interního kandidáta odhadnout úroveň jeho obecných rozumových schopností a určit tak, zda jsou jeho intelektové schopnosti dostatečné pro úspěšné zvládnutí práce, o kterou usiluje.


Cílová skupina

Test ART je vhodný pro většinu pozic ve službách, v administrativě i ve výrobní sféře i pro pracovní pozice vykazující vyšší míru komplexity, jako jsou např. manažerské pozice nebo pozice vysoce kvalifikovaných techniků a jiných specialistů.


Zvýšení úspěšnosti zaměstnanců

Zohlednění výstupů z testu ART v rámci výběrového procesu významně zvyšuje pravděpodobnost, že vybraní jedinci budou úspěšní ve své práci.