Hogan SELECT

Hogan

Hogan je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Už více než 30 let pomáhá firmám dramaticky snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést.
Série hodnocení Hogan Select, Hogan Develop a Hogan Lead představuje integrovaný systém vědecky ověřených řešení, které byly speciálně vyvinuty pro usnadnění řízení lidských zdrojů a udržení špičkových talentů. Řešení ze série HoganSELECT identifikují pracovní styly nezbytné pro dobrý výkon v dané pozici uvnitř společnosti. Řešení ze série HoganDEVELOP pomáhají utvářet a řídit kariéru pomocí strategického sebeuvědomění, dáno pochopením vlastních schopností, silných stránek i omezení ve vztahu k druhým lidem. Řešení ze série HoganLEAD umožňují vedoucím pracovníkům plně porozumět svému potenciálu, výzvám a motivátorům a maximalizovat tak své manažerské a řídící zručnosti.

jazyků

on-line hodnocení na celém světě

validační studie

pracovních míst a rodin pracovních míst

Předpovídáme výkonnost


Assessment Systems International je autorizovaným distributorem společnosti Hogan Assessment Systems.

HOGANOVY METODY

HOGANOVY METODY HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (HOGAN PERSONALITY INVENTORY – HPI)

Jaký je typický přístup člověka k práci a interakci s ostatními? Na jaké silné stránky se člověk může spolehnout v rámci svého výkonu?

Světlá stránka osobnosti – to, co vidíme, když lidé ze sebe vydávají to nejlepší.

Hodnocení osobnosti je rychlý, objektivní a zároveň efektivní způsob, jak vybrat a rozvíjet klíčové zaměstnance.

Dotazník HPI je standardem v rámci hodnocení osobnosti ve vztahu k pracovní výkonnosti. Hluboce zakořeněné lidské vlastnosti měřené dotazníkem HPI ukazují, jak lidé přistupují k práci a interakci s ostatními.

Dotazník HPI už více než 30 let pomáhá organizacím úspěšně predikovat výkon zaměstnanců a napomáhá jim s redukcí fluktuace, absentérství, ztrát či se zvyšováním úrovně zákaznických služeb. Dotazník HPI posuzuje osobnostní charakteristiky běžné populace, přičemž vychází z tzv. pětifaktorového modelu osobnosti, který je dnes v psychologii obecně akceptován jako východisko při hodnocení osobnosti.

Hoganův osobnostní dotazník identifikuje světlou stránku osobnosti – tendence chování, které jsou snadno pozorovatelné a podílejí se na pracovním výkonu.  Interpretace výsledků z dotazníku HPI je specifická pro každou pracovní pozici: vysoký nebo nízký skór může být pro některé pozice výhodou, v jiných zas nevýhodou – vše záleží na požadavcích pracovního prostředí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU HPI

 • Měření normální osobnosti ve vztahu k pracovnímu výkonu.
 • Prokazatelně predikuje úspěch na různých typech pozic (více než 200), zahrnujících všechna hlavní odvětví.
 • Vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
 • Již administrován více než 500 000 pracujícím lidem celosvětově.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.
 • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.

ŠKÁLY DOTAZNÍKU HPI

Stabilita: sebevědomí, sebedůvěra a vyrovnanost pod tlakem
Sebeprosazování: iniciativa, soutěživost a ochota přebírat vůdčí roli
Sociabilita: extraverze, společenskost a potřeba sociální interakce
Kooperativnost: takt, vnímavost a schopnost udržovat vztahy
Systematičnost: sebedisciplina, odpovědnost a svědomitost
Zvídavost: nápaditost, zvědavost a kreativní potenciál
Učenlivost: orientace na výsledek, snaha zůstat informovaný o obchodních i technických otázkách

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST (HOGAN DEVELOPMENT SURVEY – HDS)

Jaké tendence mohou bránit v rozvoji kariéry nebo omezovat pracovní výkon? Jak bude člověk nejspíše reagovat na stres a tlak nebo v situacích, kdy se nekontroluje?

Temná stránka osobnosti – to, co vidíme, když jsou lidé ve stresu.

Dotazník HDS posuzuje jedenáct tendencí chování, které mohou ohrozit pracovní vztahy, snížit produktivitu či omezovat celkový kariérní potenciál. Tyto překážky, hluboce zakořeněné v osobnosti člověka, u zaměstnanců ovlivňují styl vedení a další pracovní činnosti.

Pod tlakem většina lidí projevuje jisté kontraproduktivní tendence či rizikové faktory. Za normálních okolností tyto charakteristiky mohou vlastně být i klady. Když je však člověk unavený, pod tlakem, znuděný či jinak rušený, tyto rizikové faktory mohou ohrozit jeho efektivitu a narušit kvalitu vztahů s klienty a kolegy. Hoganův rozvojový test identifikuje tyto tendence, které často poukazují na temnou stránku osobnosti – neproduktivní vzorce chování, které se objevují v specifických situacích.

Dotazník HDS poskytuje cennou zpětnou vazbu pro strategické sebeuvědomění, jež je klíčem k prevenci negativních důsledků spojených s těmito tendencemi.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU HDS

 • Predikuje překážky omezující úspěch v práci.
 • Sleduje vlastnosti, které nepokrývají běžné osobnostní dotazníky (vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti).
 • Byl vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populaci.
 • Již administrován více než 10 000 manažerům celosvětově.
 • Ověřen ve více než 50 organizacích z žebříčku Fortune 500.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.
 • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.

ŠKÁLY DOTAZNÍKU HDS

Entuziastický – výbušný: náladový, je obtížné mu vyhovět, snadno se nadchne a bývá často zklamán
Ostražitý – podezíravý: nedůvěřivý, cynický, přehnaně citlivý na kritiku, má pocit, že je s ním špatně zacházeno
Opatrný – úzkostný: obává se učinit rozhodnutí, rezistentní vůči změnám, neochotný riskovat kvůli strachu ze selhání
Rezervovaný – odtažitý: necitlivý vůči náladám a pocitům ostatních, nekomunikativní
Svéhlavý – pasivně-agresivní: zdánlivě spolupracuje, ale ve skutečnosti ignoruje požadavky druhých, tvrdohlavý, nekooperativní
Sebejistý – arogantní: přehnaně sebevědomý, arogantní, přehnaný pocit vlastní důležitosti
Charismatický – manipulativní: působí okouzlujícím dojmem, riskuje, zkouší limity, vyhledává vzrušení
Živý – teatrální: dramatický, rád bývá středem pozornosti, nenaslouchá
Nápaditý – výstřední: kreativní, přemýšlí a jedná neobvyklým, někdy až zvláštním způsobem
Pečlivý – puntičkářský: svědomitý, je těžké se mu zavděčit, ulpívá na detailu
Loajální – závislý: touží potěšit druhé, snaží se zalíbit okolí, zdráhá se jednat nezávisle

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ (MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY – MVPI)

Co nás motivuje a pohání? Jaký druh pracovního prostředí je pro člověka nejvíce motivující? O co lidé nejvíce usilují?

Vnitřní stránka osobnosti – odhalí u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy.

Dotazník MVPI odhaluje u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy. Z těchto informací jsme schopni určit, v jakém prostředí lidé podávají nejlepší výkony a v jaké kultuře bude člověk tvůrčí jako lídr.

Společnosti mohou tyto informace využít k zajištění toho, aby hodnoty nově přijatých zaměstnanců byly totožné s hodnotami společnosti. Dotazník MVPI také pomůže identifikovat, v kterých oblastech jsou jednotliví členové týmu soudržní a kde naopak může docházet ke konfliktům.

Těchto deset klíčových hodnot, cílů a aktivit je součástí lidské identity. Jsou pak také pro lidi hlavním hnacím faktorem – člověk po nich touží a usiluje je získat. Lidské hodnoty také ovlivňují výběr zaměstnání a kariéry. Lidé mají rádi ty, kteří sdílejí jejich hodnoty a raději pracují v prostředí, které jejich hodnoty podporuje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU MVPI

 • Poskytuje srozumitelnou taxonomii hodnot pro organizační využití.
 • Hodnotí soulad mezi identitou člověka a hodnotami preferovanými v organizaci.
 • Predikuje pracovní úspěch a spokojenost s prací.
 • Vhodný pro výběr a další rozvoj zaměstnanců.
 • Vytvořen speciálně na základě výzkumu dospělé pracující populace.
 • Je ověřený ve více než 100 organizacích.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.

ŠKÁLY DOTAZNÍKU MVPI

Uznání: touží po pozornosti, uznání a chvále
Moc: je orientovaný na úspěch, touží po moci, postavení a vedení
Hédonizmus: touží po zábavě, potěšení a prožitcích
Péče: má zájem přispívat k rozvoji společnosti a pomáhat druhým
Sociální kontakt: uspokojuje ho a motivuje sociální kontakt
Tradice: je obětavý, má silné osobní přesvědčení a smysl pro povinnost
Bezpečí: touží po bezpečí, jistotě, předvídatelnosti událostí a řádu
Obchod: má zájem o finance, zisky, investice a obchodní příležitosti
Estetika: má potřebu sebevyjádření, důraz na vzhled a kvalitní design produktů
Poznání: zájem o poznání, výzkum, technologie a data

Share This