ZÍSKEJTE SPOLEHLIVOU
PŘEDPOVĚĎ PRACOVNÍHO VÝKONU.

Osobnostní psychodiagnostika

Výzkumy a následná praxe ukazují, že osobnost je jedním z nejlepších ukazatelů toho, jak lidé budují vztahy, vnímají konkrétní věci, přistupují k práci a jaká práce se k nim nejlépe hodí.
Pomocí všech těchto charakteristik je možné do značné míry předvídat pracovní výkon prostřednictvím očekávaného chování uchazeče, dopadem na jeho kompetence a nahlédnutím do jeho silných stránek a rozvojových oblastí, stejně jako do jeho motivátorů a hodnot.
Hodnocení osobnosti je proto možné použít ke stanovení pracovního stylu uchazečů, k pochopení jejich základních hnacích sil a k rozpoznání vzorců chování, které by mohly zhoršovat jejich produktivitu práce, vztahy a pověst. Díky těmto silným poznatkům je možné vylepšit procesy přijímání zaměstnanců a zvýšit produktivitu, s měřitelnou návratností investic a dopadem na rozhodující faktory podniku.

To je důvod, proč osobnostní testy při procesu výběru zaměstnanců zaujímají tak důležité místo.

PŘÍNOSY

Všechny Hoganovy profesní psychodiagnostické testy jsou prováděny online s možností online spravování.

Jsou k dispozici ve více jazykových variantách s výsledky měřenými podle mezinárodních nebo místních národních norem.

Výsledky a přehledy jsou generovány automaticky a jsou k dispozici okamžitě po dokončení testu, což vede k rychlým, nákladově efektivním a spolehlivým předpovědím o potenciálu a úspěšnosti uchazečů.

Chcete se dozvědět víc e o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci Vaší organizaci při hodnocení osobnosti a motivace vašich uchazečů?

Používání nástrojů k hodnocení osobnosti znamená víc, než jen podporu objektivity. Hluboká znalost těchto postupů měření přispívá k obeznámenosti s „typy osobností“, tedy se znalostí toho, které vzorce chování jsou v synergii, a které jsou navzájem neslučitelné. Tím se můžeme vyhnout nerealistickým a nerozumným požadavkům na uchazeče. Získáme také povědomí o tom, že každá pracovní pozice vyžaduje odlišný osobnostní profil, a že každá silná stránka je nevyhnutelně spojená se slabou stránkou, která vyžaduje rozvoj.

VZTAH MEZI NÁSTROJEM PRO HODNOCENÍ OSOBNOSTI A VHODNOSTÍ UCHAZEČE:

Nestrukturovaný pohovor

0.2

korelační hodnota

Strukturovaný pohovor

0.4

korelační hodnota

Test mentálních schopností

0.54

korelační hodnota

Test osobnosti

0.6

korelační hodnota

Share This