Podmínky

1. Preambule

Tyto podmínky se vztahují na používání webové stránky www.asystems.as a všech jejích poddomén a na vaši registraci na této stránce a těchto poddoménách (a týkají se též všech domén www.asystems.co.uk) (dále jako „webová stránka“). Potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky a porozuměli jim, a zavazujete se dodržovat tyto podmínky a veškeré příslušné zákony a předpisy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, webovou stránku nepoužívejte.
Tato webová stránka může obsahovat informace o právech duševního vlastnictví a o autorských právech, jejichž podmínky je nutno respektovat. V informacích na webové stránce se mohou vyskytovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.
Změny či aktualizace informací na webové stránce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Assessment Systems International (dále jako „ASI“) může též kdykoli bez předchozího upozornění provést vylepšení a/nebo změny produktů, programů a služeb popsaných v rámci těchto informací. ASI nepřijímá žádnou odpovědnost ohledně přesnosti informací uvedených na webové stránce a používání těchto informací je rizikem příjemce.

2. Právo měnit, pozměňovat a vymazat informace

ASI a všechny společnosti náležející do skupiny společností si vyhrazují právo měnit, upravovat, přidávat nebo vymazat části těchto podmínek, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Prosím seznamujte se pravidelně s těmito podmínkami za účelem zjištění případných změn. Skutečnost, že budete nadále používat tuto webovou stránku, znamená, že s těmito změnami či s vymazáním informací souhlasíte.

3. Autorská práva a používání obsahu webové stránky

Tato webová stránka a všechny informace, jež obsahuje nebo bude v budoucnu obsahovat, včetně avšak nikoli výhradně článků, memorand, bulletinů, zpráv, tiskových zpráv, názorů, textů, adresářů, průvodců, fotografií, ilustrací, ochranných známek, obchodních názvů, značek služby a log (dále jako „obsah“), jsou vlastnictvím ASI a před neoprávněným kopírováním a šířením jsou chráněny autorskými právy, patenty i zákony o ochraně duševního vlastnictví.

4. Odkazy

ASI povoluje a schvaluje uvádění odkazů na obsah webové stránky. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit povolení k jakémukoli odkazu. ASI se nevyjadřuje k žádné webové stránce, k níž můžete získat přístup prostřednictvím této webové stránky. Odkazy na webové stránky nenáležející ASI neznamenají, že ASI schvaluje nebo přijímá odpovědnost za obsah nebo používání takových webových stránek.

5. Soukromí

ASI nesdělí vaše jméno ani jinak nezveřejní skutečnost, že jste poskytli jisté materiály nebo jiné informace, pokud:
a) ASI nezíská váš souhlas s použitím vašeho jména; nebo
b) vám ASI nejprve neoznámí, že materiály nebo jiné informace vámi poskytnuté pro konkrétní sekci této webové stránky budou zveřejněny nebo jinak použity s uvedením vašeho jména; nebo
c) nebude mít ASI zákonnou povinnost tak učinit. Více informací viz celý text Politiky ochrany soukromí společnosti Assessment Systems International.

6. Požadavky na způsobilost předplatitelů

Jestliže se budete přihlašovat k odběru novinek ASI nebo budete o něj žádat, nebo v případě, že budete vyplňovat jakýkoli kontaktní formulář, musíte uvést přesné, úplné a aktuální registrační údaje a zavazujete se k tomu, že budete ASI oznamovat všechny změny těchto údajů neprodleně po vzniku změn. Předplatné k webové stránce je k dispozici pouze osobám ve věku alespoň 18 let. Vaše právo používat webovou stránku náleží pouze vám a nelze jej převést na nikoho jiného.

7. Reakce na online žádosti

Čas od času ASI emailem nebo jinak nabídne zájemcům poskytnutí informací nebo materiálů. ASI si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení odmítnout jakékoli žádosti o tyto informace či materiály nebo přestat tyto informace či materiály komukoli poskytovat z jakéhokoli důvodu.

8. Odmítnutí záruk

Veškeré informace na této webové stránce poskytuje ASI ze svých vlastních důvodů a jejich používání je vaším rizikem. Může se stát, že tato stránka bude pro vás nepřístupná v důsledku údržby, špatné funkce počítačového hardwaru nebo softwaru nebo z jiných důvodů, což může vést k poškození vašich systémů nebo podnikání. ASI neposkytuje žádná prohlášení a/nebo záruky, výslovné či předpokládané, a v žádném případě nenese ASI odpovědnost ani neručí – přímo či nepřímo – za škody vám způsobené používáním této webové stránky nebo jiných webových stránek s ní souvisejících ani v souvislosti s tímto používáním, ani nemáte právo vůči ASI uplatňovat žádné nároky ohledně výše uvedeného, včetně ztráty zisku, ztráty údajů, přerušení podnikání nebo ztráty programů či jiných údajů z vašeho systému zpracování informací nebo jinak. V poslední řadě ASI neposkytuje žádné záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti, kvality či dostupnosti jakýchkoli produktů či služeb zpřístupněných nebo zmiňovaných na webové stránce, a ani žádné informace získané na této webové stránce o produktech a službách ASI tuto záruku nezakládají.