Všeobecné podmínky

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) týkající se služeb poskytovaných Assessment Systems s.r.o., se sídlem: Sokolovská 131/86, Praha 8, Česká republika, IČ: 26702690, DIČ: CZ26702690: CZ26702690

1. Služby a smlouva

Konkrétní služby poskytované společností AS jsou podrobně popsány v návrhu poskytnutém klientovi a/nebo ve smlouvě o poskytování služeb, je-li s klientem podepsána.

Návrh, Smlouva o poskytování služeb a tyto VOP jsou společně kvalifikovány jako Smlouva mezi AS a jejím Klientem, která nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání týkající se jejího předmětu. V případě jakýchkoli rozporů mají v tomto pořadí přednost ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, Návrhu a VOP.

2. Poplatky a fakturace

AS vypočítává poplatky na základě složitosti projektu a množství poradenství, produktů a služeb, které mají být dodány. Příslušný výpočet poplatků a/nebo ceník jednotlivých položek je uveden v Návrhu a/nebo ve Smlouvě o poskytování služeb. U Smluv zahrnujících dodání zpráv z online hodnocení bude poplatek účtován i v případě, že zpráva byla ve skutečnosti vygenerována pouze vinou Klienta.

Není-li v Návrhu a/nebo Smlouvě o poskytování služeb uvedeno jinak, AS bude fakturovat měsíčně a fakturu vystaví do 15 dnů po posledním dni v měsíci na základě objemu prací dodaných v daném měsíci. V případě, že nedojde k jiné dohodě, je lhůta splatnosti 14 dnů od vystavení faktury.

Smluvní cena zpravidla neobsahuje náklady vzniklé v souvislosti se službou poskytovanou AS. Tyto náklady (např. cestovní náklady, náklady na ubytování, náklady na překlady, logistické náklady, právní poplatky apod. budou klientovi účtovány navíc ke smluvní ceně.

AS ke svým fakturám přiloží osvědčení o plnění, které obsahuje seznam služeb, které byly dodány a vyfakturovány.

V případě prodlení s úhradou má AS právo účtovat úrok z prodlení ve výši 15 % ročně nebo ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to v té výši, která je vyšší.

3. Service Cancellation Policy

Zrušení služeb je možné bezplatně více než 15 dní před sjednaným termínem. AS může účtovat storno poplatek v následujících případech:

 Klient zruší dodávkuSankční poplatek
A3 – 15 dní před sjednaným termínem50% z ceny služeb spolu se všemi přímými náklady
B2 a méně dní před sjednaným termínem nebo se nedostaví ve sjednaném termínu100% z ceny služeb spolu se všemi přímými náklady

4. Poskytování služeb

AS jedná s náležitou péčí a plní své úkoly podle svých nejlepších standardů. AS poskytuje nejlepší odborný pohled v daném čase.

AS upozorňuje, že zprávy a právní prostředí se mohou měnit. Zprávy a metody se neustále vyvíjejí a AS poskytuje aktuální služby. AS však není povinna aktualizovat svá předchozí odborná stanoviska nebo hodnocení, ani zprávy dodané na základě těchto změn, pouze na zvláštní žádost klienta a na základě samostatné dohody.

AS se snaží pro každou práci vybrat nejlepšího konzultanta, který dokáže práci odvést co nejefektivněji a zároveň co nejekonomičtěji.

AS je Klientům k dispozici s administrativní podporou od pondělí do pátku v běžné pracovní době. AS poskytne Klientovi kontaktní místo pro administrativní podporu, které bude reagovat na telefonické nebo e-mailové dotazy Klienta do 24 hodin nebo následující pracovní den.

5. Zákaz nabízení služeb

Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu AS přímo ani nepřímo žádat o zaměstnání jakéhokoli pracovníka AS, který se podílí na poskytování služeb podle této smlouvy, a to po dobu poskytování služeb ani po dobu 3 měsíců po jejich dokončení nebo ukončení smlouvy.

V případě porušení ustanovení o zákazu náboru podle tohoto článku je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 EUR. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo AS na náhradu skutečné škody, pokud k ní došlo.

6. Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které klient poskytne společnosti AS v souvislosti s provozem klienta, jsou považovány za přísně důvěrné informace. Společnost AS je oprávněna používat osobní údaje pouze k plnění svých služeb na základě Smlouvy a AS je nebude sdílet s třetí stranou, s výjimkou společností z vlastní skupiny, dílčích zpracovatelů a státních nebo veřejných orgánů, jak vyžadují místní zákony.

V průběhu poskytování služeb a/nebo produktů klientovi podle tohoto dokumentu může společnost AS (zpracovatel) zpracovávat osobní údaje klienta (správce) jménem klienta podle podmínek potřebných k plnění služby (služeb) ve Smlouvě. AS je oprávněna v případě potřeby zapojit do plnění části služeb dílčího zpracovatele. AS poskytne Klientovi na požádání podrobnosti o zpracování prováděném dílčím zpracovatelem.

Klient má právo kdykoli požádat o vymazání nebo vrácení osobních údajů. Taková žádost musí být učiněna písemně. AS osobní údaje vymaže nebo vrátí do 30 dnů od obdržení takové žádosti od Klienta. AS má právo uchovávat anonymizované údaje pro výzkumné účely. AS neodpovídá za omezení nebo nemožnost poskytnutí svého plnění, pokud je to způsobeno žádostí Klienta o výmaz nebo vrácení osobních údajů.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů společností AS jsou k dispozici ve Všeobecných podmínkách ochrany osobních údajů a jsou součástí těchto VOP.

7. Důvěrnost

Smluvní strany se zavazují, že budou považovat veškeré informace, které se dozvědí v průběhu platnosti této smlouvy, za důvěrné a že je nikdy a z žádného důvodu neprozradí ani nedovolí prozradit žádné osobě, s výjimkou společností z vlastní skupiny a státních nebo veřejných orgánů, pokud to vyžadují místní právní předpisy, ani jinak nevyužijí nebo nedovolí využít jakékoli informace, know-how, obchodní plány nebo finance nebo jakékoli podobné informace, pokud byly získány v době platnosti této smlouvy.

8. Komunikace

AS nezaručuje bezpečnost a bezchybnost elektronicky zpracovávaných dat, může se stát, že přenos je monitorován, poškodí se nebo nelze zaručit jeho bezpečné použití. Obě strany berou na vědomí, že naprostou bezpečnost elektronického přenosu dat nelze zaručit žádnými metodami ani systémy. Obě strany souhlasí s tím, že před přenosem dat provedou nezbytnou antivirovou kontrolu a vyčištění. Strany v souvislosti s elektronickou komunikací odpovídají pouze za ochranu svých vlastních systémů. Strany neodpovídají za škody vzniklé v průběhu nebo v důsledku elektronické komunikace druhé strany.

9. Omezení odpovědnosti

Odpovědnost AS nesmí v žádném případě přesáhnout poplatek zaplacený klientem v souvislosti s poskytováním služeb. Do výše skutečné škody se nezapočítávají žádné nepřímé škody, ušlý zisk ani jiné hospodářské ztráty (včetně např. obchodních ztrát). Klient bere na vědomí, že poplatky jsou vypočteny s ohledem na výše uvedené omezení.

Klient bere na vědomí, že ty služby/produkty, které jsou založeny na testech, mohou poskytovat pravděpodobnost do budoucna. Tyto nástroje však nejsou plně vhodné k potvrzení nebo osvědčení minulých událostí. Předpovědi učiněné na základě testů jsou výhradně předpovědi a AS nenese odpovědnost za jejich soulad s budoucností nebo skutečností.

AS nenese odpovědnost, pokud je zpoždění termínu důsledkem vis major – zejména přírodních katastrof, politických událostí, stávek, licencí mimo působnost dodavatele nebo administrativních opatření apod. – jakož i v případě, že plnění není možné z důvodu vis major, který nelze přičítat společnosti AS. Toto ustanovení se použije i v případě, že události vis major souvisí s plněním subdodavatele nebo dílčího zpracovatele.

10. Spolupráce

Pro odborné služby AS je důležitá spolupráce podle následujících bodů:

Klient poskytne veškeré informace a údaje potřebné pro služby AS včas. AS nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití informací a podkladů poskytnutých klientem v případě, že tyto informace a podklady nejsou řádné a/nebo správné a/nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo pokud nejsou poskytnuty včas. Klient se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou k dispozici pro žádosti spolupracovníků AS týkající se informací nebo údajů. V případě stálé potřeby příspěvku konkrétního pracovníka Klienta bude tato skutečnost zaznamenána ve smlouvě.

Pokud si Klient objedná služby u třetí strany, které mohou ovlivnit dodávku AS, Klient se zavazuje zajistit řádnou komunikaci mezi AS a třetí stranou. AS neodpovídá za kvalitu, použitelnost a přesnost práce takové třetí strany, kterou AS při dodávce využívá.

V případě, že neexistuje jiná písemná dohoda, AS předpokládá – bez písemného důkazu opaku – že ti zaměstnanci Klienta, kteří si službu u AS objednají, mají právo Klienta zastupovat.

11. Dokumentace / bezpečnost dokumentů

Veškeré dokumenty poskytnuté klientem v průběhu spolupráce předá AS po ukončení spolupráce nebo konkrétní služby zpět, AS tyto dokumenty neuchovává. AS si může ponechat veškeré poznámky a dokumenty, které byly vyhotoveny v souvislosti s poskytováním služeb; AS není povinna tyto dokumenty Klientovi poskytnout.

12. Autorská práva a duševní vlastnictví

Klient bere na vědomí, že AS je vlastníkem veškerých práv, titulů a podílů na autorských právech a jakýchkoli jiných právech duševního vlastnictví ke všem poznámkám, dokumentům připraveným AS – s výjimkou těch práv duševního vlastnictví, která jsou označena jinak – a tato práva zůstávají po splnění smlouvy ve vlastnictví AS.

Veškeré techniky, metody používané společností AS k realizaci služeb se považují za důvěrné informace. Klient nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat bodovací postupy pro hodnocení jako celek nebo jeho část.

13. Plánování služeb

Veškeré termíny týkající se služeb poskytovaných AS budou po dohodě s Klientem definovány v Návrhu nebo ve Smlouvě o poskytování služeb. V případě, že AS bude od Klienta potřebovat jakýkoli dokument, údaje a/nebo informace a Klient je včas neposkytne, může to mít za následek změnu termínu služby poskytované AS. AS neodpovídá za škody vzniklé v důsledku takového pozdního plnění nebo změny termínu. V případě, že AS není schopna termín dodržet, AS Klienta o tomto zpoždění neprodleně informuje a strany se dohodnou na novém termínu.

15. Změna VOP

Klient podpisem Smlouvy bere na vědomí, že AS má právo jednostranně měnit tyto VOP. AS je povinna písemně informovat Klienta o všech změnách stávajících VOP. Změněná ustanovení se použijí pro požadované a sjednané služby po datu účinnosti změny. Klient je oprávněn změny nebo doplňky VOP písemně odmítnout a v důsledku toho vypovědět smlouvu o poskytování služeb s výpovědní lhůtou 30 dnů. Nevyužije-li Klient tohoto práva vypovědět Smlouvu, je vázán nově upravenými VOP.

16. Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem a každá ze smluvních stran se podřizuje pravomoci soudů České republiky ve vztahu k jakýmkoli nárokům nebo záležitostem vyplývajícím z této Smlouvy, veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny českými soudy. Smluvní strany se snaží v případě sporných otázek postupovat s veškerou dobrou vůlí a řešit je za účasti obou stran.