VTS HR

Výběr a rozvoj zaměstnanců? Testujte efektivně a dělejte informovaná rozhodnutí

Slogan

Vienna Test System (VTS) HR je modulární a plně přizpůsobitelný: k dispozici je široká škála psychologických testů (testy osobnosti, inteligence, schopností, zájmů atd.), což umožňuje zvolit optimální kombinaci testů pro konkrétní profil požadavků.

Vybírejte zaměstnance efektivněji s použitím psychologických testů

V kombinaci se strukturovaným pohovorem poskytují testy VTS HR spolehlivé informace o míře podobnosti mezi profilem dané pracovní pozice a profily kandidátů. Strukturovaný, standardizovaný a objektivní proces zajišťuje, že pro všechny žadatele platí stejné podmínky, takže všichni mají stejnou šanci.

Co přinášejí psychologické testy navíc proti jiným metodám využívaným při výběru zaměstnanců?

Zatímco jiné nástroje využívané při výběru zaměstnanců jako jsou pohovory, assessment centra nebo analýza životopisů, poskytují informace o repertoáru chování kandidátů buď nyní, nebo v minulosti, psychologické testy se zaměřují mimo jiné na trvalejší rysy testovaných. Posouzení potenciálu tak nejen pomáhá rozlišovat mezi kandidáty, kteří jsou aktuálně vhodní nebo nevhodní, ale také identifikuje ty, kteří se pravděpodobně rychle budou vyvíjet tak, aby vyhovovali profilu požadavků.

Proč používat VTS HR?

  • Metody vytvořené v souladu s vědeckými standardy zajistí, že hodnocení je spravedlivé a objektivní.
  • Testy lze využít mezinárodně – testy mohou být prezentovány až ve 30 jazycích.
  • Testování je efektivní a ekonomické – včetně skupinových testů. Rozsah testů lze přizpůsobit a rozšířit začleněním vlastních firemních testů a dotazníků.
  • Výstupní zprávy popisují výkon vašeho kandidáta slovně a graficky. Komplexní výsledky testů jsou smysluplně členěny a jsou snadno pochopitelné.
  • Jednotlivé testy a testové baterie jsou navrženy tak, aby odpověděly na konkrétní dotaz týkající se požadovaného profilu: posouzení vhodnosti pro silniční a leteckou dopravu (baterie SAROAD a SAAIR), posouzení vhodnosti jednotlivců pro pracovní pozice, u nichž je důraz na pozornost a bezpečnost (např. baterie testů zaměřených na různé aspekty pozornosti WAF nebo objektivní test osobnosti AHA).

Oblasti využití


Bezpečnost a ochrana při práci – posouzení bezpečnosti

V některých povoláních je nezbytné zavést přístup orientovaný na bezpečnost, dodržovat bezpečnostní předpisy a přijmout vhodná opatření v reakci na zdravotní a bezpečnostní rizika. Mnoho nehod se děje následkem lidského pochybení, které se může vyskytnout jak u náročných, tak u monotónních činností. Aby se předešlo závažným následkům, VTS HR nabízí řadu testů speciálních schopností, testů osobnosti a testových baterií pro výběr a monitoring specialistů ve výrobním sektoru nebo v zaměstnáních se zvýšenými nároky na bezpečnost. Využijete je při testování profesionálních řidičů, pilotů, pracovníků řízení letového provozu, strojvedoucích, kapitánů lodí, horníků, policistů, vojenského personálu a mnoha dalších.

Zaměstnanci a management – rozvoj zaměstnanců a vyhledávání talentu

VTS HR je možné využít také jako nástroj rozvoje zaměstnanců. Ať chcete provést analýzu potenciálu a zjistit rozvojové potřeby, rozpoznat talent nebo realizovat nábor budoucích manažerů, psychologické testy mohou být použity k identifikaci dovedností a kompetencí zaměstnanců, které vedou k vysokým výkonům. Porovnejte cílové a aktuální úrovně schopností a dovedností jako základ pro tréninková opatření a rozvoj zaměstnanců tak, aby vyhovovali současným a budoucím potřebám společnosti. Rozpoznejte potenciál a vychovávejte manažery z řad svých vlastních zaměstnanců. Zprávy šité na míru různým oborům (zaměstnanci, management, obchodníci, profesionální řidiči, piloti) poskytují osobám s rozhodovací pravomocí v HR přehled a doporučení pro další postup.

Práce a kariéra – kariérní růst

Vzdělávací a kariérní poradci využívají VTS HR jako nástroj při vzdělávacím, pracovním a kariérním poradenství. Dotazníky postojů a zájmů poskytují podklady a jsou užitečné při rozhodování o dalším postupu. Testy speciálních schopností, jako například test multitaskingu, test mechanicko-technického porozumění nebo test prostorové představivosti, jsou využívány ke srovnání schopností konkrétního uchazeče s popisem práce. Testy obecných schopností a testy inteligence pomáhají rozeznat zvláštní nadání.

Akademické testování

VTS HR je ideální nástroj pro univerzity, střední a odborné školy, které potřebují testovat velké skupiny studentů nebo vybírat uchazeče z velkého množství, například při testování u přijímacích zkoušek na střední školy nebo testování studijních předpokladů na univerzitách. VTS nejen zajistí efektivní testování a pohodlnou správu výsledků, ale případně umožňuje také začlenění vlastního testu znalostí a integraci testování do vaší stávající IT infrastruktury.

Metody VTS HR

Posuzuje osobnost na základě pětifaktorového modelu osobnosti. Měří tyto dimenze: emocionální stabilitu, extraverzi, otevřenost vůči
zkušenosti, svědomitost a snášenlivost. Dotazník umožňuje předvídat tendence v chování. Používá se při výběru nebo rozvoji zaměstnanců,
v akademickém testování a kariérovém poradenství.

2D: Vizualizace

Neverbální test měří prostorovou představivost a schopnost mentálně manipulovat objekty ve 2D prostoru.
Doba administrace: cca 8 min.

2HAND: Test koordinace rukou

Test spolehlivě měří vizuo-motorickou koordinaci. Koordinace obou rukou stejně jako koordinace oko – ruka je sledována posouváním bodu na obrazovce po vytyčené trase.

Doba administrace: 8 – 15 min., v závislosti na testové formě

3D: Prostorová orientace

Neverbální test 3D měří prostorovou představivost a schopnost mentálně manipulovat s objekty v 3D prostoru. Forma S1 se nejčastěji využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti, forma S2 nejčastěji v klinické neuropsychologii.

Doba trvání: forma S1 cca 6 min., forma S2 cca 10 min.

A3DW: Adaptivní test prostorových schopností

Měří prostorové vnímání – schopnost vidět předměty v prostoru a mentálně je rotovat. Vytváření trojrozměrného obrazu objektů z dvourozměrného zobrazení a přepínání mezi různými pohledy je důležité pro pracovníky mnoha profesí (např. architekti, řidiči na dlouhé vzdálenosti, stavební dělníci, dispečeři letového provozu, piloti a chirurgové). Test je prezentován adaptivně, takže poskytuje optimální posouzení potenciálu každého člověka.

Doba administrace: cca 29 – 52 min., v závislosti na testové formě

AHA: Test postojů k práci

AHA je objektivní test osobnosti zaměřený na zjišťování celé řady osobnostních rysů či charakteristik souvisejících s výkonem. Dále je zaměřen na zjištění aspirační úrovně, úrovně výkonové motivace a frustrační tolerance. Objektivní osobnostní testy dokážou omezit (ne)vědomé zkreslení výsledků testů. Tento test je vhodný pro použití v personální psychologii, psychologii sportu, v oblasti výroby a bezpečnosti a při akademickém testování.

Doba administrace: cca 35 min.

AMT: Adaptivní maticový test

AMT posuzuje logické uvažování jakožto indikátor obecné inteligence. Schopnost identifikovat zákonitosti a vyvozovat logické závěry je velmi dobrým prediktorem dlouhodobého úspěchu v práci. Test se proto používá při náboru. Test má také adaptivní formu. Jedna testová forma AMT byla speciálně vyvinuta pro použití v oblasti dopravní psychologie.

Doba administrace: cca 15 – 64 min., v závislosti na testové formě

ATAVT: Adaptivní tachistoskopický percepční test – dopravní

Tachistoskopický percepční test je zaměřen zejména na diagnostiku rozsahu vizuální percepce a percepční rychlosti. Tento test je tradičně hojně využíván v dopravní psychologii (podnětový materiál tvoří fotografie zachycující různé dopravní situace), což potvrzuje také množství validizačních studií realizovaných právě v oblasti dopravní psychologie.

Doba administrace: cca 10 min.

AVEM: Způsoby prožívání a jednání v povolání

Dotazník měří pracovní chování spojené se stresem. Primárně se využívá k identifikaci zdravotních rizik spojených se stresem, sekundárně při navrhování a plánování individuálních preventivních opatření, zejména v souvislosti se syndromem vyhoření. Test se používá především u personálu a managementu, tedy v psychologii práce a organizace, dále pro rehabilitaci a poradenství v oblasti psychologie zdraví a klinické psychologie.

Doba administrace: přibližně 8-12 minut, v závislosti na testové formě

BFSI: Pětifaktorový osobnostní inventář

Posuzuje osobnost na základě pětifaktorového modelu osobnosti. Měří tyto dimenze: emocionální stabilitu, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost a snášenlivost. Dotazník umožňuje předvídat tendence v chování. Používá se při výběru nebo rozvoji zaměstnanců, v akademickém testování a kariérovém poradenství.

Doba administrace: forma S1 cca 21 min., forma S2 cca 4 min.

COG: Kognitron

Hodnotí míru koncentrace. Tyto schopnosti mají zásadní vliv na výkon jednotlivce v každodenních činnostech i při náročnějších výkonech. Pro svůj praktický význam se tento test používá v klinické neuropsychologii, při hodnocení bezpečnosti na pracovištích a při vyšetření v oblastech dopravní psychologie a psychologie sportu.

Délka testu: Cca. 5-20 minut, v závislosti na verzi testu

DAKT: Test rozlišování a pozornosti

Test měří koncentraci a pozornost. Také umožňuje měřit, jak se přesnost a rychlost respondenta mění v průběhu času. Vzhledem k důležitosti těchto dovedností pro mnoho činností se test používá při akademickém testování, výběru personálu a rozvoji.

Doba administrace: cca 21 min., při administraci všech subtestů

DAUF: Test dlouhodobé pozornosti

Test DAUF měří schopnost dlouhodobé selektivní pozornosti a koncentrace. Identifikuje změny ve výkonnosti pozornosti z hlediska rychlosti reakce a přesnosti v trvale náročných situacích pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (posouzení bezpečnosti) a ve sportovní psychologii. Používá se též v klinické neuropsychologii k identifikaci deficitů a ověření úspěšnosti léčby.

Doba administrace: cca 20 – 35 min., v závislosti na testové formě

DSI: Diferenciální inventář stresu

Inventář DSI slouží k posouzení chování probanda v zátěži; zjišťuje nejen míru prožívaného stresu, ale také jeho příčiny  či spouštěcí faktory. DSI dává do souvislosti konkrétní druhy chování v zátěži s jednotlivými stresovými situacemi.

Doba administrace: cca 23 min.

DT: Determinační test

Determinační test je zaměřen na sledování reakcí testované osoby v zátěžové situaci. Úkolem testované osoby je rychle a přesně reagovat na vizuální a zvukové podněty přesně stanoveným způsobem (stiskem odpovídajících tlačítek a pedálů). Test měří odolnost vůči zátěži, deficity pozornosti a reakční čas.

Doba administrace: cca 6 – 15 min., v závislosti na testové formě

IBF: Základní inteligenční funkce

IBF je screeningová metoda, která umožňuje získat rychlý přehled o úrovni a struktuře inteligence testované osoby. Test analyzuje čtyři hlavní faktory inteligence: verbální inteligenci (35 položek), numerickou inteligenci (40 položek), prostorovou představivost (17 položek) a paměť (20 položek).

Délka testu: pokud jsou administrovány všechny dílčí testy, 30-65 minut v závislosti na testové formě

INSBAT: Test struktury inteligence

Testová baterie INSBAT je komplexním nástrojem pro měření úrovně a struktury inteligence. Skládá se z jedenácti kombinovatelných subtestů, které mohou být v případě potřeby administrovány také jednotlivě. Subtesty hodnotí: úroveň fluidní inteligence, krátkodobou i dlouhodobou paměť; prostorovou představivost; rychlost řešení; rozhodovací schopnosti a kvantitativní myšlení.

Doba administrace: cca 3 – 40 min. na subtest, forma S2 cca 2 h a 52 min.

INSSVR: Test struktury inteligence – R (krátká forma)

Test měří úroveň a strukturu inteligence podle modelu Cattell-Horn-Carroll (CHC) na základě tří faktorů: fluidní inteligence, krystalická inteligence a kvantitativní usuzování. Test poskytuje rychlý a globální přehled o úrovni inteligence. Používá se především pro hodnocení personálu a managementu v různých profesních oblastech, dále také v rámci bezpečnosti i ve vzdělávání a kariérovém poradenství pro adolescenty.

Doba administrace: cca 7 – 24 min. na subtest, forma S1 cca 55 min., S2 cca 37 min.

INT: Inventář pro testování kognitivních schopností

Měří obecné kognitivní schopnosti a specifické ukazatele výkonu logického, verbálního a numerického uvažování, vizuálně-prostorové schopnosti a také dlouhodobé paměti. Hlavními oblastmi použití INT jsou oblasti hodnocení zaměstnanců a managementu, zaměstnání a kariérního rozvoje, bezpečnost práce a akademické testování.
Doba administrace: forma S1 cca 59 min., forma S2 v závislosti na zvolených subtestech

IPS: Osobnostní dotazník situačního chování

IPS je sebehodnotící dotazník zaměřený na hodnocení zkušeností a zjišťování obvyklého chování v běžných životních situacích. Dotazník hodnotí chování v oblasti sociální komunikace a interpersonálních dovedností, výkonnosti a chování spojené s volnočasovými aktivitami. Dotazník lze využít v oblasti personální psychologie, kariérním poradenství a psychologii sportu.

Doba administrace: cca 12 – 20 min.

IVPE-R: Dotazník osobnostních rysů souvisejících s řízením – revize

Multidimenzionální osobnostní dotazník zjišťující úroveň těch osobnostních charakteristik, které významně ovlivňují chování člověka v dopravních situacích (schopnost sebekontroly, emocionální stabilita, sociální odpovědnost, vyhýbání se riziku, atd.). Řada studií prokázala význam těchto vlastností pro bezpečné řízení – výsledky v testu korelují s počtem nehod a také s bezpečnostními riziky, jako je překročení rychlosti.

Doba administrace: cca 12 min.

LVT: Test zrakové činnosti

Test LVT měří selektivní pozornost. Sleduje schopnost vizuální orientace v komplexním prostředí. Používá se při náboru, zejména v oblasti hodnocení výroby a bezpečnosti, a při dopravně-psychologickém vyšetření. Tyto schopnosti jsou relevantní také ve všech typech sportů, které vyžadují rychlé a přesné posouzení detailních vizuálních podnětů.

Doba administrace: cca 5 – 25 min., v závislosti na testové formě

MLS: Test motorického výkonu

Test se zaměřuje na sledování jemné motoriky prstů a pohybu rukou a paží. Dobrá jemná motorika je nezbytná v mnoha povoláních a sportech. Test se využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti, ve sportu a také v klinických neuropsychologických vyšetřeních. Obsahuje také speciální normy pro pacienty s Parkinsonovým syndromem.

Doba administrace: cca 15 – 20 min., krátká testová forma

MMG: Multi-motivační mřížka

MMG je metoda, která v sobě kombinuje aspekty Tematického apercepčního testu (TAT) s prvky klasických dotazníků. Podobně jako v TAT se testový materiál skládá z obrázků znázorňujících nejednoznačné situace, v případě MMG však respondent vyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas s několika tvrzeními vztahujícími se k situaci na obrázku. Dotazník je zaměřen na zjištění motivů vztahujících se k výkonu, snahám o kontrolu situace a tendencím ke společensky žádoucímu chování. Test je vhodný při hodnocení zaměstnanců a managementu, při výběru zaměstnanců a v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: cca 8– 10 min.

MTA: Test mechanicko-technických percepčních schopností

Test měří mechanicko-technické porozumění zobrazovaným nákresům. Protože tato schopnost je zvláště důležitá v řadě povolání, je tento test úspěšně používán při hodnocení výroby a bezpečnosti a při kariérovém poradenství.

Doba administrace: max. 20 min

PP-R: Test periferní percepce – revize

Test posuzuje schopnost přijímat a zpracovávat periferní vizuální informace. Dobré vizuální vnímání je nepostradatelné pro mnoho činností, např. řízení motorových vozidel, při nichž lidé manipulují se stroji. Opakovaně se ukazuje, že jednou z hlavních příčin nehod je zpožděné nebo neúplné vnímání informací týkajících se relevantních okolností. Dobré vizuální vnímání je také klíčové pro úspěch v mnoha sportovních odvětvích, např. fotbal a házená. Metoda se tedy používá jak při náboru (zejména v oblasti hodnocení bezpečnosti), tak při hodnocení v oblasti dopravní a sportovní psychologie.
Starší verze testu se označuje PP.

Doba administrace: cca 15 min.

RT: Reakční test

Test RT měří reakční čas na zrakové a sluchové podněty. Kromě měření reakčního času je test zaměřen na diagnostiku pozornosti, schopnosti potlačit chybnou či nepřiměřenou reakci, posuzování úrovně bdělosti a zaměřené pozornosti. Test RT může být použit také v oblasti psychodiagnostiky dětí a dospívajících. Hlavní obory, ve kterých se test využívá, jsou dopravní psychologie, personální psychologie – hodnocení bezpečnosti, sportovní psychologie a farmakopsychologie. V posledních letech se také zvýšilo využití v neurologii, psychiatrii, rehabilitaci a pracovní medicíně.

Doba administrace: cca 5 – 10 min., v závislosti na testové formě

SAAIR: Hodnocení bezpečnosti pro letectví

Testová baterie SAAIR hodnotí aspekty osobnosti a kognitivní schopnosti, které jsou relevantní pro letectví. Měří úroveň stresové tolerance, paměti, prostorové představivosti a psychomotorické koordinace, dále také aspekty osobnosti jako je svědomitost nebo psychická stabilita. Většina těchto dimenzí byla ověřena z hlediska schopnosti předpovědět úspěch v testu letového simulátoru. SAAIR je přizpůsoben potřebám civilního a vojenského letectví a zahrnuje tři oblasti: výběr civilních a vojenských pilotů, předvýběr kandidátů na testování v letovém simulátoru a pravidelné testování způsobilosti stávajících pilotů. SAAIR lze využít k výběru pilotů všech typů, ať už se jedná o piloty dopravních letadel, sportovních letadel, vrtulníků či o piloty vzducholodí. Testová baterie SAAIR obsahuje celkem 8 testů:

A3DW: Adaptivní test prostorových schopností

Test měří prostorové vnímání a prostorovou představivost.

BFSI: Pětifaktorový osobnostní inventář
Multidimenzionální osobnostní inventář, konstruovaný na základě modelu „Big Five“. Posuzuje respondenta na základě těchto dimenzí: emocionální stabilita, extraverze, otevřenost, svědomitost a snášenlivost.
DT: Determinační test
Test zachycuje reakce probanda v zátěžové situaci a měří úroveň reaktivní stresové tolerance.
INSBAT: Test struktury inteligence
Testová baterie INSBAT je komplexním nástrojem pro měření úrovně a struktury inteligence, zachycuje úroveň logického uvažování a numerických schopností.
SMK: Test senzomotorické koordinace
Test hodnotí schopnost senzomotorické koordinace, v rámci této testové baterie konkrétně koordinaci oko – ruka.
SIGNAL: Test detekce signálu
Test vychází z teorie detekce signálů a zjišťuje schopnost selektivní pozornosti v průběhu delšího časového úseku, zachycuje zaměřenou pozornost.
VIGIL: Test vigilance
Test měří úroveň vigilance – schopnost dlouhodobě udržet pozornost v podmínkách zátěže.
VISGED: Test vizuální paměti
Test měří prostorovou paměť a sleduje schopnost vnímat a znovu si vybavit obrazové informace.
Doba administrace: cca 187 min.

SAROAD: Hodnocení bezpečnosti pro profesionální řidiče

Testová baterie SAROAD hodnotí schopnosti a osobnostní faktory profesionálních řidičů související s řízením. Kombinuje řadu dimenzí schopností a osobnosti, které se v různých validačních studiích ukázaly jako nejrelevantnější. Z velkého množství metod, které byly zvažovány, využívá ty, které představují nejlepší poměr získání informací a doby testování. Testovací sada poskytuje důležité informace o specifických schopnostech řízení a osobnostních faktorech, které nelze spolehlivě získat pomocí jiných nástrojů. Administrace testu je jednoduchá a efektivní. SAROAD umožňuje vytvořit žebříček, který poskytne rychlý přehled o nejlepších kandidátech. Testovací sadu lze také použít k identifikaci potřeb školení zkušených profesionálních řidičů – například po nehodě nebo kritickém incidentu. SAROAD se používá po celém světě a je klasikou mezi testovacími sadami. Baterie se skládá z 6 testů:
AMT: Adaptivní maticový test
Neverbální test obecné inteligence založený na schopnosti vyvozovat vztahy. Posuzuje úroveň logického uvažování.
ATAVT: Adaptivní tachistoskopický percepční test
Test je zaměřen zejména na diagnostiku rozsahu vizuální percepce a percepční rychlosti, zachycuje získávání vhledu do dopravních situací. V této baterii se pokouší postihnout respondentovo získávání vhledu do dopravních situací.
COG: Kognitron
Test měří pozornost a schopnost koncentrace na základě srovnávání jednotlivých figur.
DT: Determinační test
Test zachycuje reakce probanda v zátěžové situaci a měří úroveň reaktivní stresové tolerance.
IVPE-R: Dotazník osobnostních rysů souvisejících s řízením – revize
Posuzuje osobnostní rysy relevantní pro dopravní psychologii, jako je smysl pro sociální odpovědnost, sebeovládání, duševní stabilitu a vyhýbání se riziku.
RT: Reakční test
Test měří rychlost reakce na zrakové a sluchové podněty.
Doba administrace: cca 57 min.

SIGNAL: Test detekce signálu

Tento test vychází z teorie detekce signálů a zjišťuje schopnost selektivní pozornosti v průběhu delšího časového úseku. Úkolem probanda v jednotlivých úlohách je rozlišit předem dané podněty od velkého množství jiných podnětů. Podnětem jsou slabé signály na neustále měnícím se pozadí. Test je použitelný pro dospělé a děti od 8 let věku výše.

Doba administrace: cca 14 – 20 min., v závislosti na testové formě

SKASUK: Škála zákaznické orientace

Jedním z důležitých faktorů vedoucích k úspěchu v obchodně orientovaných profesích a profesích zaměřených na poskytování služeb je schopnost orientace na potřeby zákazníka. SKASUK je dotazníkem zaměřeným na hodnocení této schopnosti, resp. osobnostních charakteristik ovlivňujících schopnost péče o klienta a schopnost orientace na jeho potřeby. Díky tomu je dotazník vhodný při výběru a rozvoji zaměstnanců a v kariérním poradenství.

Doba administrace: cca 20 min.

SMK: Test senzomotorické koordinace

Test posuzuje koordinaci oko-ruka, ruka-ruka a oko-ruka-noha v 3D prostoru. Úroveň senzomotorického výkonu jednotlivce je dána nejen vrozenými schopnostmi, ale také naučenými zkušenostmi specifickými pro daný úkol, které usnadňují řešení podobných úkolů. Test je vhodný pro nábory, zejména ve výrobě a bezpečnosti a také pro využití ve sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 – 25 min., v závislosti na testové formě

STROOP: Stroopův test interference

Klasický test určený pro zjišťování percepční zátěže. Pracuje s jevem vzájemné interference zaměřené pozornosti. Testované osobě jsou např. prezentována slova označující názvy barev; ty jsou však vytištěny jinými barvami (např. slovo „žlutá“ je vytištěno červenou barvou). Úkolem probanda je jmenovat pouze barvy, jimiž jsou slova vytištěna.
STROOP je elektronickou verzí klasického Stroopova testu interference. Test je zvláště užitečný v klinické neuropsychologii, ale používá se také při hodnocení bezpečnosti a sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 min.

VIGIL: Test vigilance

VIGIL testuje schopnost dlouhodobě udržet pozornost v podmínkách zátěže. Úkolem probanda v jednotlivých testových úlohách je reagovat na specifické signály nízké intenzity, které se objevují náhodně a neupoutávají pozornost automaticky.

Doba administrace: cca 30 – 70 min., v závislosti na testové formě

VIP: Sebehodnoticí dotazník řidičského chování

Test VIP je určen k subjektivnímu posouzení dopravní způsobilosti. Dotazník pokrývá dimenze sebepojetí, vnímání druhých, interakce s ostatními a přístup k řidičským normám a pravidlům. Cílem tohoto dotazníku je získání informací o subjektivním názoru respondenta na jeho řidičské chování. VIP je vhodný pro profesionální řidiče a lze jej použít také pro vyšetření řidičů se zvýšeným rizikem nehodovosti.

Doba administrace: cca 10 min.

VISGED: Test vizuální paměti

Test VISGED hodnotí krátkodobou prostorovou paměť. Sleduje schopnost vnímat a znovu si vybavit obrazové informace. Díky adaptivní formě se jednotlivé administrované položky automaticky přizpůsobují úrovni testované osoby (na základě jejích předchozích odpovědí).

Doba administrace: 13 – 38 min., v závislosti na testové formě

WAF: Baterie funkcí vnímání a pozornosti

Baterie WAF posuzuje následující aspekty pozornosti: ostražitost, bdělost, zaměřenou pozornost, rozdělenou pozornost, selektivní pozornost, prostorovou pozornost, neglect syndrom, vizuální pozornost a sledování pohybu očí. Mnoho neurologických a psychických poruch a onemocnění má nepříznivý vliv na různé aspekty pozornosti. Baterie WAF se proto používá hlavně v kontextu klinických neuropsychologických vyšetření, protože indexy specifické pro jednotlivé dimenze poskytují globální i diferencované hodnocení silných a rozvojových oblastí jednotlivce. Používají se také při náboru (zejména v oblasti výroby a bezpečnosti) a v oblasti dopravní psychologie.

V rámci baterie je dostupných 42 subtestů.

Doba administrace: jednotlivý aspekt pozornosti 2-32 min.

WAFA: Test vnímání a pozornosti – ostražitost

Měří ostražitost, dílčí funkci pozornosti. K dispozici je dlouhá a krátká forma baterie se šesti dílčími subtesty. K dispozici jsou subtesty s vizuálním, sluchovým a/nebo vícemodálním stimulačním materiálem.

Doba administrace: cca 2 – 5 min., v závislosti na testové formě

WAFV: Test vnímání a pozornosti – vigilance

Měří bdělost a trvalou pozornost, dílčí funkce pozornosti. K dispozici je osm testových forem, které umožňují měřit bdělost nebo trvalou pozornost s různými stimulačními režimy (vizuální nebo sluchové).

Doba administrace: cca 18 – 32 min., v závislosti na testové formě.

WRBTV: Vídeňský test tendence riskovat – dopravní

Měří tendenci riskovat při řízení. Tento test hodnotí chování při řízení v různých situacích: rychlost a situace předjíždění, rozhodování na křižovatkách a situace zahrnující dobré nebo špatné povětrnostní podmínky během řízení. Test se úspěšně používá při hodnocení bezpečnosti a dopravně-psychologických vyšetřeních.

Délka testu: Cca. 15 minut

ZBA: Test časové anticipace pohybu

Posuzuje schopnost odhadnout rychlost a směr pohybu předmětů. Orientace v prostoru a čase je v našem každodenním životě nesmírně důležitá. Nezbytnou součástí toho je schopnost přesně odhadnout rychlosti a vzdálenosti. To je relevantní v široké škále situací. Ve sportovním kontextu to odpovídá schopnosti pohybovat se v souladu s pohyby jiných lidí nebo předmětů. Při dopravně psychologických vyšetřeních může tento test pomoci vysvětlit problematickou historii řízení, jako je opakovaná účast při nehodách. Test se také používá při výběru personálu v oblasti výroby a hodnocení bezpečnosti.

Délka testu: Cca. 9-25 minut, v závislosti na verzi testu