VTS SPORT

Diagnostika psychologické výkonnosti a osobnosti na míru při hledání talentu, rozvoji mladých hráčů a ve sportovní psychologii

Slogan

Sportovní psychologie zažívá v posledních letech značný rozmach. A právem, ve sportu jsou to často psychologické faktory, které rozhodují o vítězství nebo porážce. Pomocí vhodných psychometrických testů můžete posoudit problematické faktory, jako je vysoká úroveň stresu, omezená pozornost nebo nízká motivace, a zavést kompenzační opatření.

Vienna Test System (VTS) SPORT je dokonale navržen pro měření ve sportovní psychologii. Psychometricky validní nástroj pro analýzu celkového profilu, hodnocení talentu a získání podkladů pro tréninkový plán dává hráčům a sportovcům jasný obraz o jejich sportovním psychologickém profilu – jak z hlediska dovedností, tak osobnosti. Špičkoví sportovci, sportovní kluby, sportovní akademie a výzkumné ústavy po celém světě používají Vienna Test System jako spolehlivou pomůcku při rozhodování. Patří mezi ně mj. i rakouský a německý fotbalový svaz nebo řecký národní basketbalový tým.

Charakteristickým rysem VTS SPORT je jeho modulární konstrukce: vhodné testy sportovní psychologie jsou vybrány na základě konkrétní sportovní disciplíny a profilu požadavků. Testy lze kombinovat do vlastních testových baterií nebo lze také využít již připravené testové baterie. A pokud chcete, můžete také začlenit své vlastní testy. Testy schopností měří s přesností na milisekundy, což umožňuje velmi podrobně monitorovat intervence a jejich průběh. Použijte digitální testování a zůstaňte ve vedení!

Oblasti využití

Výzkumná a aplikovaná sportovní psychologie

VTS SPORT umožňuje rychle a snadno sestavit potřebné testové baterie k zodpovězení otázek relevantních pro psychologii výkonu. Jeho použití v kombinaci s dalšími nástroji ve sportovní psychologii, např. se strukturovanými rozhovory, vám tak poskytne komplexní soubor informací pro dosažení objektivních rozhodnutí. Získejte informace o výkonové struktuře svých nadějných hráčů a optimalizujte výběr a vývojové procesy!

Metody VTS SPORT

2HAND: Test koordinace rukou

Test spolehlivě měří vizuo-motorickou koordinaci. Koordinace obou rukou stejně jako koordinace oko – ruka je sledována posouváním bodu na obrazovce po vytyčené trase.

Doba administrace: 8 – 15 min., v závislosti na testové formě

3D: Prostorová orientace

Neverbální test 3D měří prostorovou představivost a schopnost mentálně manipulovat s objekty v 3D prostoru. Forma S1 se nejčastěji využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti. Forma S2 nejčastěji v klinické neuropsychologii.

Doba trvání: forma S1 cca 6 min., forma S2 cca 10 min.

A3DW: Adaptivní test prostorových schopností

Měří prostorové vnímání – schopnost vidět předměty v prostoru a mentálně je rotovat. Vytváření trojrozměrného obrazu objektů z dvourozměrného zobrazení a přepínání mezi různými pohledy je důležité pro pracovníky mnoha profesí (např. architekti, řidiči na dlouhé vzdálenosti, stavební dělníci, dispečeři letového provozu, piloti a chirurgové). Test je prezentován adaptivně, takže poskytuje optimální posouzení potenciálu každého člověka.

Doba administrace: cca 29 – 52 min., v závislosti na testové formě

AHA: Test postojů k práci

AHA je objektivní test osobnosti zaměřený na zjišťování celé řady osobnostních rysů či charakteristik souvisejících s výkonem. Dále je zaměřen na zjištění aspirační úrovně, úrovně výkonové motivace a frustrační tolerance. Objektivní osobnostní testy dokážou omezit (ne)vědomé zkreslení výsledků testů. Tento test je vhodný pro použití v personální psychologii, psychologii sportu, v oblasti výroby a bezpečnosti a při akademickém testování.

Doba administrace: cca 35 min.

AMT: Adaptivní maticový test

AMT posuzuje logické uvažování jakožto indikátor obecné inteligence. Schopnost identifikovat zákonitosti a vyvozovat logické závěry je velmi dobrým prediktorem dlouhodobého úspěchu v práci. Test se proto používá při náboru. Test má také adaptivní formu. Jedna testová forma AMT byla speciálně vyvinuta pro použití v oblasti dopravní psychologie.

Doba administrace: cca 15 – 64 min., v závislosti na testové formě

BFSI: Pětifaktorový osobnostní inventář

Posuzuje osobnost na základě pětifaktorového modelu osobnosti. Měří tyto dimenze: emocionální stabilitu, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost a snášenlivost. Dotazník umožňuje předvídat tendence v chování. Používá se při výběru nebo rozvoji zaměstnanců, v akademickém testování a kariérovém poradenství.

Doba administrace: forma S1 cca 21 min., forma S2 cca 4 min.

COG: Kognitron

Test hodnotí schopnost koncentrace. Tato schopnost má zásadní vliv na výkon jednotlivce v každodenních i náročných činnostech. Pro svůj nemalý praktický význam se tento test používá v klinické neuropsychologii, při hodnocení bezpečnosti a také v dopravní psychologii i psychologii sportu.

Doba administrace: cca 5 – 20 min., v závislosti na testové formě

CORSI: Corsiho test

Test měří rozsah krátkodobé vizuální paměti a schopnost implicitního obrazově-prostorového učení. Již více než tři desetiletí je platnost tohoto testu opakovaně potvrzena v neuropsychologické literatuře a je široce používána v klinických kontextech.

Doba administrace: cca 10 – 15 min., v závislosti na testové formě

DAUF: Test dlouhodobé pozornosti

Test DAUF měří schopnost dlouhodobé selektivní pozornosti a koncentrace. Identifikuje změny ve výkonnosti pozornosti z hlediska rychlosti reakce a přesnosti v trvale náročných situacích pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (posouzení bezpečnosti) a ve sportovní psychologii. Používá se též v klinické neuropsychologii k identifikaci deficitů a ověření úspěšnosti léčby.

Doba administrace: cca 20 – 35 min., v závislosti na testové formě

DT: Determinační test

Determinační test je zaměřen na sledování reakcí testované osoby v zátěžové situaci. Úkolem testované osoby je rychle a přesně reagovat na vizuální a zvukové podněty přesně stanoveným způsobem (stiskem odpovídajících tlačítek a pedálů). Test měří odolnost vůči zátěži, deficity
pozornosti a reakční čas.

Doba administrace: cca 6 – 15 min., v závislosti na testové formě

INT: Inventář pro testování kognitivních schopností

Měří obecné kognitivní schopnosti a specifické ukazatele výkonu logického, verbálního a numerického uvažování, vizuálně-prostorové schopnosti a také dlouhodobé paměti. Hlavními oblastmi použití INT jsou oblasti hodnocení zaměstnanců a managementu, zaměstnání a kariérního rozvoje, bezpečnost práce a akademické testování.

Doba administrace: forma S1 cca 59 min., forma S2 v závislosti na zvolených subtestech

LVT: Test zrakové činnosti

Test LVT měří selektivní pozornost. Sleduje schopnost vizuální orientace v komplexním prostředí. Používá se při náboru, zejména v oblasti hodnocení výroby a bezpečnosti, a při dopravně-psychologickém vyšetření. Tyto schopnosti jsou relevantní také ve všech typech sportů, které vyžadují rychlé a přesné posouzení detailních vizuálních podnětů.

Doba administrace: cca 5 – 25 min., v závislosti na testové formě

MLS: Test motorického výkonu

Test se zaměřuje na sledování jemné motoriky prstů a pohybu rukou a paží. Dobrá jemná motorika je nezbytná v mnoha povoláních a sportech. Test se využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti, ve sportu a také v klinických neuropsychologických vyšetřeních. Obsahuje také speciální normy pro pacienty s Parkinsonovým syndromem.

Doba administrace: cca 15 – 20 min., krátká testová forma

PP-R: Test periferní percepce

Test posuzuje schopnost přijímat a zpracovávat periferní vizuální informace. Dobré vizuální vnímání je nepostradatelné pro mnoho činností, např. řízení motorových vozidel, při nichž lidé manipulují se stroji. Opakovaně se ukazuje, že jednou z hlavních příčin nehod je zpožděné nebo neúplné vnímání informací týkajících se relevantních okolností. Dobré vizuální vnímání je také klíčové pro úspěch v mnoha sportovních odvětvích, např. fotbal a házená. Metoda se tedy používá jak při náboru (zejména v oblasti hodnocení bezpečnosti), tak při hodnocení v oblasti dopravní a sportovní psychologie.

Starší verze testu se označuje PP.

Doba administrace: cca 15 min.

RT: Reakční test

Test RT měří reakční čas na zrakové a sluchové podněty. Kromě měření reakčního času je test zaměřen na diagnostiku pozornosti, schopnosti potlačit chybnou či nepřiměřenou reakci, posuzování úrovně bdělosti a zaměřené pozornosti. Test RT může být použit také v oblasti psychodiagnostiky dětí a dospívajících. Hlavní obory, ve kterých se test využívá, jsou dopravní psychologie, personální psychologie – hodnocení bezpečnosti, sportovní psychologie a farmakopsychologie. V posledních letech se také zvýšilo využití v neurologii, psychiatrii, rehabilitaci a pracovní medicíně.

Doba administrace: cca 5 – 10 min., v závislosti na testové formě

SIGNAL: Test detekce signálu
Tento test vychází z teorie detekce signálů a zjišťuje schopnost selektivní pozornosti v průběhu delšího časového úseku. Úkolem probanda v jednotlivých úlohách je rozlišit předem dané podněty od velkého množství jiných podnětů. Podnětem jsou slabé signály na neustále měnícím se pozadí. Test je použitelný pro dospělé a děti od 8 let věku výše.
Doba administrace: cca 14 – 20 min., v závislosti na testové formě
SMK: Test senzomotorické koordinace

Test posuzuje koordinaci oko-ruka, ruka-ruka a oko-ruka-noha v 3D prostoru. Úroveň senzomotorického výkonu jednotlivce je dána nejen vrozenými schopnostmi, ale také naučenými zkušenostmi specifickými pro daný úkol, které usnadňují řešení podobných úkolů. Test je vhodný pro nábory, zejména ve výrobě a bezpečnosti a také pro využití ve sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 – 25 min., v závislosti na testové formě

STROOP: Stroopův test interference

Klasický test určený pro zjišťování percepční zátěže. Pracuje s jevem vzájemné interference zaměřené pozornosti. Testované osobě jsou např. prezentována slova označující názvy barev; ty jsou však vytištěny jinými barvami (např. slovo „žlutá“ je vytištěno červenou barvou). Úkolem probanda je jmenovat pouze barvy, jimiž jsou slova vytištěna. STROOP je elektronickou verzí klasického Stroopova testu interference. Test je zvláště užitečný v klinické neuropsychologii, ale používá se také při hodnocení bezpečnosti a sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 min.

TMT-L: Test cesty – verze Langensteinbach

Test měří obecné neuropsychologické funkce jako je rychlost vizuomotorického zpracování a kognitivní flexibilita. Test je široce využíván k vyšetřování fungování mozku. První část testu TMT-A měří rychlost zpracování a druhá část TMT-B měří vyšší kognitivní schopnosti, např. mentální flexibilitu. Test se používá při screeningu, hodnocení neuropsychologických deficitů i v přípravě terapeutických intervencí.

Doba administrace: cca 2 min., při administraci obou subtestů

VIGIL: Test vigilance

VIGIL testuje schopnost dlouhodobě udržet pozornost v podmínkách zátěže. Úkolem probanda v jednotlivých testových úlohách je reagovat na specifické signály nízké intenzity, které se objevují náhodně a neupoutávají pozornost automaticky.

Doba administrace: cca 30 – 70 min., v závislosti na testové formě

VISGED: Test vizuální paměti

Test VISGED hodnotí krátkodobou prostorovou paměť. Sleduje schopnost vnímat a znovu si vybavit obrazové informace. Díky adaptivní formě se jednotlivé administrované položky automaticky přizpůsobují úrovni testované osoby (na základě jejích předchozích odpovědí).
Doba administrace: 13 – 38 min., v závislosti na testové formě

ZBA: Test časové anticipace pohybu

Posuzuje schopnost odhadnout rychlost a směr pohybu předmětů. Tato schopnost je v každodenním životě důležitá. Ve sportovním kontextu odpovídá schopnosti pohybovat se v souladu s pohyby jiných lidí nebo předmětů. Při dopravně-psychologických vyšetřeních může test pomoci vysvětlit problematickou historii řízení, např. opakované dopravní nehody. Test se využívá také při výběru v oblasti výroby a hodnocení bezpečnosti.

Doba administrace: cca 9 – 25 min., v závislosti na testové formě

Proč a jak využívat psychologické testy ve sportovní psychologii? (video v angličtině)

Stojí za to vědět: Biofeedback a Vienna Test System tvoří dobrý tým

Biofeedback Xpert, snadno použitelný bezdrátový systém pro biofeedback od společnosti SCHUHFRIED, je vhodný zejména pro trénink v oblasti sportu: bezdrátový záznam a zpětná vazba kožní vodivosti, teploty, pulsu, motility, svalového napětí (EMG), dýchání a variability srdeční frekvence (přenášena přes Bluetooth) umožňuje použití systému v konkrétních reálných situacích. To pomáhá sportovcům kontrolovat aktivaci a zlepšovat svou techniku.