VTS TRAFFIC

Psychologické testování pro větší bezpečnost na cestách

Slogan


I díky neustálým technickým zlepšením dopravních prostředků a úpravám a lepšímu značení komunikací je momentálně lidský faktor klíčovým prvkem způsobujícím dopravní nehody. Výzkum o dopravní bezpečnosti ukazuje, že lidský faktor je zodpovědný za 90 % všech nehod (Gelau, Gasser & Seeck, 2012). Mapování postojů, schopností a chování řidičů tedy hraje klíčovou roli v prevenci dopravních nehod. Měřením schopností a postojů podstatných pro dopravní bezpečnost, pomáhají psychologické metody hodnotícímu odborníkovi udělat zodpovědné rozhodnutí o tom, zda je řidič způsobilý být na cestě. Digitální testy navíc nabízejí díky standardizování kritérií zkoušky spravedlivé podmínky a zároveň jsou rychlé a úsporné ve srovnání s jinými metodami.

Digitální testy v dopravní psychologii

SCHUHFRIED se zabývá výzkumem na poli dopravní psychologie již více než šest desetiletí. Vývoj a optimalizace digitálních dopravních diagnostických metod jde ruku v ruce s naší snahou nabídnout testy, které stojí v čele vědeckého výzkumu.

Jen validizované metody poskytují jistotu, že testy měří ty aspekty výkonu a osobnosti, které jsou podstatné pro bezpečné řízení. Nevalidizované metody a konktrétně ty, které nebyly validizovány pro dopravní psychologii – ohrožují kvalitu testování. Všechny naše testové metody jsou validizovány. Testové baterie DRIVESTA a DRIVEPLUS jsou validizovány také v kontextu dopravní psychologie.

Balíček metod Vienna Test System TRAFFIC je verzí Vienna Test System (VTS) vytvořenou na míru dopravní psychologii. Toto komplexní řešení produktu nabízí nejen objektivní provedení testování a propracované a pečlivě připravenou evaluaci všech testů, ale také flexibilní administraci dat a intuitivní postup během testu.

Momentálně v je dopravně-psychologických zařízeních na světě používáno více než 1863 testovacích systémů VTS od společnosti SCHUHFRIED. Testové metody Vienna Test System (VTS) byly vyvinuty specificky k používání v dopravní psychologii a jsou tedy vypracované přesně pro tohle pole využití. Všechny testy byly validizovány pro použití v dopravní psychologii a jsou vhodné i pro testované, kteří mají omezené nebo téměř žádné počítačové dovednosti. Strukturovaný, standardizovaný a objektivní postup zajišťuje, že všichni testovaní mají stejné podmínky, takže mají stejné šance úspěšně projít testem bez ohledu na jejich kulturní zázemí nebo úroveň vzdělání.

Oblasti využití

Způsobilost řídit na základě zákonných požadavků

Měřte způsobilost k řízení se specializovanými testovými bateriemi a širokou škálou testů od testů ověřujících psychické schopnosti vztahující se k dopravě, po osobnostní testy odpovídající právním požadavkům. Díky validizaci testů v prostředí dopravní psychologie, společnost SCHUHFRIED garantuje vysokou korelaci mezi výsledky testu a praktickým chováním při řízení.

Zachování schopnosti řídit

Dopravně-psychologické vyšetření slouží nejen k identifikaci nebezpečných řidičů: poskytuje také podklady pro navržení a doporučení specifických opatření pro udržování způsobilosti řídit pro starší řidiče.

Výhody používání VTS TRAFFIC

 • Přesné a spolehlivé metody pro měření všech aspektů týkajících se dopravně-psychologické tématiky je zajištěno měřením reakčních časů a přesnosti reakcí.
 • Všechny testy byly standardizovány pro použití v kontextu pracovní psychologie.
 • Moderní, ergonomické a vysoce kvalitní zařízení pro měření vstupů a vizualizaci výstupů vyrobené v Rakousku.
 • Spravedlivé a vědecky ověřené posouzení psychické způsobilosti je zajištěno průběžným vědeckým výzkumem.
 • Jasné a jednoduché instrukce zajistí, že systém může být používán také u starších řidičů a u osob, které běžně nepracují s počítačem.
 • Baterie testů navržených k testování psychické způsobilosti řidičů DRIVESTADRIVEPLUS.
 • Zhodnocení osobnostních rysů relevantních pro chování na silnicích IVPE-R nebo WRBTV.
 • Výstupní zprávy popisují výkon testované osoby jednak slovně, jednak graficky. Souhrnné výsledky testů jsou stručně shrnuty, aby byly srozumitelné i pro Vaše klienty.

DRIVESTA (Fitness to Drive Standard)

Testová baterie DRIVESTA Způsobilost k řízení u jednotlivců hodnotí schopnosti vztahující se k řízení za účelem vyhodnocení jejich způsobilosti k řízení. Posuzuje způsobilost k řízení na základě dimenzí: získání přehledu, logického usuzování, schopnosti koncentrace, odolnosti vůči stresu a schopnosti reagovat. Kromě výsledků jednotlivých testů je poskytováno také celkové hodnocení schopnosti respondenta řídit. Celkové hodnocení, které se uvádí pomocí čtyřbodové škály, bere v úvahu možnost kompenzovat výkonnostní nedostatky v některých schopnostech prostřednictvím dobrých výsledků v jiných schopnostech.

DRIVESTA má širokou škálu využití ve dvou zásadních oblastech využití: Jednak může být používána pro rozpoznání zhoršeného výkonu u potenciálně nebezpečných řidičů, například v souvislosti se zneužíváním alkoholu a návykových látek, zhoršováním schopností souvisejícím s věkem nebo psychiatrickými abnormalitami. Druhá oblast využití je při výběru „řidičů se zvýšenou odpovědností“, včetně řidičů taxíků, autobusů a nákladních vozidel přepravujících nebezpečné náklady.

 

DRIVEPLUS (Fitness to Drive Plus)

DRIVEPLUS vychází z testovací baterie DRIVESTA a navíc posuzuje také periferní vnímání, které je potřebné pro odhad rychlosti, ovládání vozidla a sledování jízdního prostředí. Přidání dimenze periferního vnímání zvyšuje čas a úsilí spojené s testováním. Tím se však také zvyšuje platnost výsledku.

 

2HAND (Test koordinace rukou)

Hodnotí jak dvourozměrnou vizuomotorickou koordinaci mezi okem a rukou, tak i koordinaci mezi levou a pravou rukou. Schopnost koordinace oka a ruky při provádění jemných pohybů malého rozsahu je důležitá v každodenním životě, např. při řízení a při sportu. Převedení vizuálních informací na pohyb rukou je také důležitým aspektem výkonu v mnoha průmyslových zaměstnáních. 2HAND má proto širokou škálu použití: test je vhodný pro použití při výběru a rozvoji personálu v rámci hodnocení výroby a bezpečnosti, pro otázky klinické neuropsychologie a pro použití při vyšetřování v oblastech dopravní psychologie a sportovní psychologie.

Úkol: Úkolem je přimět červenou tečku, aby se pohybovala po dané dráze pomocí dvou ovládacích knoflíků nebo dvou joysticků, v závislosti na formě testu. Dráha se skládá ze tří úseků, které kladou různé nároky na koordinaci levé a pravé ruky.

Celková délka testu: Cca 8-15 minut v závislosti na verzi testu.

AMT (Adaptivní maticový test)

Posuzuje logické uvažování jako ukazatel obecné inteligence. Schopnost identifikovat zákonitosti a vyvozovat logické závěry je velmi dobrým prediktorem dlouhodobého úspěchu v práci. Test se proto používá při náboru (pro zhodnocení bezpečnosti ve výrobě). Použití adaptivních forem umožňuje identifikovat maximální výkon respondenta, aniž by jej přetěžoval nebo podceňoval. Použití lineární formy umožňuje přesněji předpovědět čas potřebný pro test. Jedna z testovacích verzí AMT byla vyvinuta speciálně pro použití v oblasti dopravní psychologie.

Úkol: Respondentovi je zobrazena matice 3 x 3 buňky. Osm buněk obsahuje abstraktní obrazce; do deváté buňky je obrazec třeba vyplnit. Respondent musí zjistit pravidla, podle kterých jsou obrazce rozmístěny v buňkách, a poté vybrat vhodný údaj z osmi navržených.

Celková délka testu: Cca. 15-64 minut, v závislosti na formě testu.

ATAVT (Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test)

Hodnotí získání přehledu jako součást testování pozornosti. Rychlé a přesné pochopení složitých vizuálních situací je zvláště důležité při řízení. Vzhledem k tomu, že prezentace testu je adaptivní, respondenti nejsou zatěžováni ani příliš, ani nedostatečně, a proto jsou motivováni podávat nejlepší výkony. Test se používá v dopravní psychologii a při hodnocení bezpečnosti profesionálních řidičů pro účely personální psychologie.

Úkol: Na obrazovce se krátce objeví obrázky dopravní situace. Před prezentací zazní nápověda (tón). Po shlédnutí každého obrázku je respondent požádán, aby uvedl, co na něm bylo, a vybere si z pěti nabízených možností odpovědi. Možnosti odpovědí jsou u každé položky stejné.

Celková délka testu: Cca. 10 minut.


          
ATV (Identification of Alcohol Risk)

Posuzuje nevhodné postoje, které mohou vést k nadměrnému užívání alkoholu. Metoda se v praxi využívá tam, kde je potřeba identifikovat riziko nadměrného užívání alkoholu, tedy v dopravní psychologii a v klinické neuropsychologii.

Úkol: Respondenti uvádějí, do jaké míry se na ně vztahují různá tvrzení. Je možné se vrátit a odpovědi jednou opravit a odpovědi lze přeskočit.

Celková délka testu: Cca. 5-10 minut, v závislosti na formě testu.

AVIS (Aggressive driving behavior)

Posuzuje rozsah a frekvenci agresivního chování při řízení. Opatrné a ohleduplné chování jsou při řízení je nezbytné pro hladký a bezpečný chod provozu. V dopravně psychologickém vyšetřování je proto zvláště důležité identifikovat agresivní a nevhodné chování a pracovat na jeho úpravě.

Úkol: Pomocí osmibodové škály odpovědí respondenti uvádějí, jak často se u nich projevuje určité chování při řízení. Odpovědi lze jednou opravit a položky lze přeskočit.

Celková délka testu: Cca. 8-25 minut, v závislosti na formě testu.

COG (Cognitrone)

Hodnotí míru koncentrace. Tyto schopnosti mají zásadní vliv na výkon jednotlivce v každodenních činnostech i při náročnějších výkonech. Pro svůj praktický význam se tento test používá v klinické neuropsychologii, při hodnocení bezpečnosti na pracovištích a při vyšetření v oblastech dopravní psychologie a psychologie sportu.

Úkol: Respondenti porovnávají geometrický obrazec s dalšími geometrickými obrazci. Poté uvedou, zda je srovnávací obrazec shodný s jedním z dalších čtyř geometrických obrazců. V testovacích formulářích s volnou délkou testu respondenti pomocí různých kláves označují, zda je údaj shodný s jiným či nikoliv. V testovacích formulářích s pevnou délkou testu mají respondenti vždy krátké časové okno, ve kterém mají reagovat pouze v případě, že je údaj shodný se srovnávacím údajem.

Celková délka testu: Cca. 5-20 minut, v závislosti na formě testu.

DAUF (Dlouhodobá pozornost)

Měří dlouhodobou selektivní pozornost, soustředění a obecné schopnosti.
DAUF zjišťuje změny ve výkonnosti pozornosti z hlediska rychlosti a přesnosti reakcí v trvale náročných situacích. Měření trvalé pozornosti zachycuje aspekty obecných schopností a vůle k úspěchu. Přináší také informace o odolnosti respondenta. Test se používá k posouzení vhodnosti pro pozice s vysokými požadavky na bezpečnost a ve sportovní psychologii. V klinické neuropsychologii se používá k identifikaci deficitů a ověření úspěšnosti léčby.

V závislosti na formě testu se na obrazovce objeví řada pěti nebo sedmi trojúhelníků, které jsou buď pravidelně, nebo nepravidelně rozmístěny. Některé z těchto trojúhelníků směřují nahoru a některé dolů. Respondent musí stisknout tlačítko, když dva (a pouze dva) nebo tři (a pouze tři) trojúhelníky směřují dolů.

Celková délka testu: Přibližně 20-35 minut, v závislosti na formě testu.

DT (Determinační test)

Hodnotí toleranci vůči reaktivnímu stresu a schopnost reagovat v situacích vystavení více různorodým podnětům.

Determinační test je komplexní multistimulační reakční test zahrnující prezentaci jak barevných podnětů, tak akustických signálů, na které respondent reaguje stisknutím příslušných tlačítek na reakčním panelu odpovědí a také zmáčknutím pedálů. Stresový prvek DT vychází z potřeby udržovat nepřetržité, rychlé a proměnlivé reakce na rychle se měnící podněty. Vzhledem k tomu, že prezentace testu je adaptivní, každý jedinec může být konfrontován s podněty s frekvencí dostatečně vysokou, aby se dostal do situace, ve které je příliš vytížen a nemůže již provádět potřebné reakce. DT lze tedy použít ke zkoumání chování při různých úrovních psychofyzického stresu. Test se využívá při náboru na pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (hodnocení bezpečnosti), v rozvoji personálu, v klinické neuropsychologii, v dopravní psychologii a ve sportovní psychologii.

Úkol: Respondenti reagují co nejrychleji na optické nebo akustické podněty stisknutím příslušných tlačítek na reakčním panelu nebo pomocí pedálů.

Celková délka testu: Cca. 6-15 minut, v závislosti na formě testu.

IPVE-R (Dotazník osobnostních rysů souvisejících s řízením – revize)

Posuzuje osobnostní rysy, které jsou relevantní pro dopravní psychologii, jako je smysl pro sociální odpovědnost, sebeovládání, duševní stabilitu a vyhýbání se riziku. Řada studií prokázala význam těchto vlastností pro bezpečné chování při řízení tím, že prokázaly, že jsou spojeny s počtem nehod a také s menšími bezpečnostními riziky, jako je překročení rychlosti. Test mohou využít odborníci z praxe, kteří byli vyškoleni v psychologickém hodnocení v kontextu dopravní a HR psychologie.

Úkol: Pomocí škály volných odpovědí respondenti hodnotí, do jaké míry se na ně vztahují výroky o konkrétním chování a situacích. Každou předchozí odpověď lze jednou opravit.

Celková délka testu: Cca. 12 minut.

PP-R (Test periferní percepce – revize)

Posuzuje schopnost vnímat a zpracovávat periferní vizuální informace. Dobré zrakové vnímání je nepostradatelné pro mnoho činností – jako je řízení motorového vozidla – při kterých lidé interagují se stroji. Opakovaně se ukazuje, že jednou z hlavních příčin havárií je opožděné nebo neúplné vnímání informací týkajících se relevantních okolností v životním prostředí. Dobré zrakové vnímání je také zásadní pro úspěch v mnoha sportech, jako je fotbal a házená. Test se tedy využívá jak při náboru (zejména v oblasti hodnocení bezpečnosti), tak v dopravní psychologii a psychologii sportu.

Délka testu: Přibližně 15 minut.

RISIKO (Risk Choice)

Posuzuje obecnou připravenost či ochotu riskovat. Obecná připravenost jedince riskovat se zde měří prostřednictvím objektivního měření motivace k úspěchu. Chování motivované úspěchem lze připsat dvěma proměnným souvisejícím se situací (pobídka k úspěchu/neúspěchu a očekávání úspěchu/neúspěchu) a dvěma proměnným souvisejícím s osobou (motivace k úspěchu a motivace k selhání). Tento test se používá při výběru a rozvoji personálu, sportovní psychologii a dopravně psychologických vyšetření.

Úkol: Úkolem respondenta je získat v herní situaci co nejvíce bodů. Respondent pomocí páky ovládá kruh, aby „zachytil“ míč, který se volně a nepředvídatelně pohybuje. Poloměr kruhu lze před každým spuštěním změnit: čím menší je kruh, tím větší počet bodů lze získat. Rychlost pohybu míče se v průběhu testu mění a mění se i způsob, jakým páka funguje, mění, což ztěžuje úkol.

Celková délka testu: Cca. 10 minut.

RT (Reakční test)

Hodnotí schopnost reagovat při prezentaci jednoduchých souborů podnětů. Reakční čas lze měřit jak pro reakce s jednoduchou volbou, tak pro reakce s více možnostmi. K dispozici jsou světelné a zvukové stimulační modality s výběrem červené, žluté nebo bílé barvy, takže lze vytvořit různé stimulační soubory pro měření reakční doby. Ty se mohou pohybovat v různých testovacích formách od jednotlivých stimulů až po simultánní nebo postupně prezentované kombinace stimulů. Použití tlačítka pro klidových stav a reakčního tlačítka umožňuje rozlišit reakční čas a čas  motorického provedení úkonu.

Úkol: Respondenti reagují co nejrychleji na optické nebo akustické signály. Konkrétně je třeba co nejrychleji stisknout nebo uvolnit tlačítko, když se objeví jednoduchý světelný signál (žluté nebo červené světlo), tón nebo kombinace dvou podnětů (žlutý a tónový nebo žlutý a červený).

Celková délka testu: Cca. 5-10 minut, v závislosti na formě testu.

WRBTV (Vienna Risk-Taking Test Traffic)

Měří tendenci riskovat při řízení. V každodenním životě jednotlivci přijímají určitou úroveň rizika, pokud očekávají, že z toho budou mít prospěch. Ochota jednotlivce riskovat se situace od situace liší. Tento test hodnotí chování v jízdních situacích různých typů: rychlost a situace předjíždění, situace rozhodování na křižovatkách a jízdní situace zahrnující dobré nebo špatné povětrnostní podmínky. Vzhledem ke své relevanci pro každodenní život se tento objektivní test osobnosti úspěšně používá při hodnocení bezpečnosti a dopravně psychologických vyšetřováních.

Úkol: Respondent si prohlíží videoklipy různých typických situací při řízení. Před promítáním videa je verbálně popsána situace a hypotetický záměr respondenta v této situaci. Každá jízdní situace je pak prezentována podruhé. Respondent stisknutím tlačítka uvede, v jaké vzdálenosti od nebezpečné situace by považoval jízdní manévr za kritický nebo nebezpečný, a proto by jej již neprováděl.

Celková délka testu: Cca. 15 minut.

ZBA (Time/Movement Anticipation)

Posuzuje schopnost odhadnout rychlost a směr pohybu předmětů. Orientace v prostoru a čase je v našem každodenním životě nesmírně důležitá. Nezbytnou součástí toho je schopnost přesně odhadnout rychlosti a vzdálenosti. To je relevantní v široké škále situací. Ve sportovním kontextu to odpovídá schopnosti pohybovat se v souladu s pohyby jiných lidí nebo předmětů. Při dopravně psychologických vyšetřeních může tento test pomoci vysvětlit problematickou historii řízení, jako je opakovaná účast při nehodách. Test se také používá při výběru personálu v oblasti výroby a hodnocení bezpečnosti.

Úkol: Po obrazovce se pohybuje zelená koule, její rychlost a směr pohybu se mění v závislosti na úkolu. Míč v nepředvídanou chvíli zmizí a objeví se dvě rovnoběžné červené čáry. Jedna čára prochází bodem, kde míč právě zmizel. Druhá je cílová linie. Respondent má za úkol stisknout tlačítko v okamžiku, kdy si myslí, že míček dosáhnul cílové čáry. Respondenti také uvádějí bod, ve kterém si myslí, že míč překročí cílovou čáru.  Pohyby míče jsou zpočátku lineární; pak následují křivočaré dráhy.

Celková délka testu: Cca. 9-25 minut, v závislosti na formě testu.