VTS TRAFFIC

Psychologické testování pro větší bezpečnost na cestách

Slogan


I díky neustálým technickým zlepšením dopravních prostředků, úpravám a lepšímu značení komunikací je momentálně lidský faktor klíčovým prvkem způsobujícím dopravní nehody. Výzkum o dopravní bezpečnosti ukazuje, že lidský faktor je zodpovědný za 90 % všech nehod (Gelau, Gasser & Seeck, 2012). Mapování postojů, schopností a chování řidičů tedy hraje klíčovou roli v prevenci dopravních nehod. Měřením schopností a postojů podstatných pro dopravní bezpečnost, pomáhají psychologické metody hodnotícímu odborníkovi udělat zodpovědné rozhodnutí o tom, zda je klient způsobilý řídit. Digitální testy navíc nabízejí díky standardizaci kritérií vyšetření spravedlivé podmínky a zároveň jsou rychlé a úsporné ve srovnání s jinými metodami.

Digitální testy v dopravní psychologii

Společnost SCHUHFRIED se zabývá výzkumem na poli dopravní psychologie již více než šest desetiletí. Vývoj a optimalizace digitální dopravní psychodiagnostiky jde ruku v ruce se snahou nabídnout testy, které stojí v čele vědeckého výzkumu.

Jen validizované metody poskytují jistotu, že testy opravdu měří aspekty výkonu a osobnosti, které jsou podstatné pro bezpečné řízení. Nevalidizované metody a konktrétně ty, které nebyly validizovány pro dopravní psychologii – ohrožují kvalitu testování. Všechny naše testové metody jsou validizovány. Testové baterie DRIVESTA a DRIVEPLS jsou validizovány také v kontextu dopravní psychologie.

Balíček metod Vienna Test System (VTS) TRAFFIC je verzí VTS vytvořenou na míru dopravní psychologii. Toto komplexní řešení produktu nabízí nejen objektivní provedení testování a pečlivě připravenou evaluaci všech testů, ale také flexibilní administraci dat a intuitivní postup během testu.

Momentálně v je dopravně psychologických zařízeních na světě používáno více než 1863 testovacích systémů VTS od společnosti SCHUHFRIED. Testové metody VTS byly vyvinuty specificky k používání v dopravní psychologii a jsou tedy vypracované přesně pro tohle pole využití. Všechny testy byly validizovány pro použití v dopravní psychologii a jsou vhodné i pro testované, kteří mají omezené nebo téměř žádné počítačové dovednosti. Strukturovaný, standardizovaný a objektivní postup zajišťuje, že všichni testovaní mají stejné podmínky, takže mají stejné šance úspěšně projít testem bez ohledu na jejich kulturní zázemí nebo úroveň vzdělání.

Oblasti využití

Způsobilost k řízení na základě zákonných požadavků

Měřte způsobilost k řízení se specializovanými testovými bateriemi a širokou škálou testů v souladu se zákonnými požadavky – od testů ověřujících psychické schopnosti vztahující se k dopravě po osobnostní testy. Díky validizaci testů v prostředí dopravní psychologie společnost SCHUHFRIED garantuje vysokou korelaci mezi výsledky testu a praktickým chováním při řízení.

Zachování způsobilosti k řízení

Dopravně psychologické vyšetření slouží nejen k identifikaci nebezpečných řidičů: poskytuje také podklady pro navržení a doporučení specifických opatření, které umožňují zachovat si způsobilosti k řízení pro starší řidiče.

Proč používat VTS TRAFFIC?

 • Přesné a spolehlivé metody umožňují měření všech aspektů týkajících se dopravně-psychologické tématiky je zajištěno měřením reakčních časů a přesnosti reakcí.
 • Všechny testy byly standardizovány pro použití v kontextu pracovní psychologie.
 • Zařízení pro zaznamenávání reakcí jsou moderní, ergonomické a vysoce kvalitní a byla vyrobena v Rakousku.
 • Spravedlivé a vědecky ověřené posouzení psychické způsobilosti je zajišťováno průběžným vědeckým výzkumem.
 • Jasné a jednoduché instrukce zajišťují, že systém může být používán také u starších řidičů a u osob, které běžně nepracují s počítačem.
 • Výstupní zprávy popisují výkon testované osoby jednak slovně, jednak graficky. Celkové výsledky testů jsou zde stručně shrnuty, aby byly srozumitelné i pro vaše klienty.
 • Baterie testů DRIVESTADRIVEPLS jsou speciálně navrženy k testování psychické způsobilosti řidičů.
 • Nástroje IVPE-R nebo WRBTV umožňují zhodnocení osobnostních rysů relevantních pro řízení.

Metody VTS TRAFFIC

DRIVESTA: Posouzení způsobilosti k řízení

Testová baterie DRIVESTA se používá ke zjišťování způsobilosti k řízení. Měří tyto dimenze: získání přehledu v dopravě, logické uvažování, koncentrace, odolnost a schopnost reagovat. Kromě výsledků jednotlivých testů, poskytuje baterie i celkové posouzení schopností, které bere v úvahu možnost kompenzovat výkonnostní deficity prostřednictvím silných stránek v jiných oblastech. DRIVESTA může být použita k identifikaci výkonnostních nedostatků u potenciálně nebezpečných řidičů, např. v souvislosti s alkoholem a zneužíváním návykových látek či se zhoršením funkcí souvisejícím s narůstajícím věkem nebo psychiatrickými abnormalitami. DRIVESTA nachází využití také při výběru „řidičů se zvýšenou odpovědností“, včetně řidičů taxislužby, autobusů a nákladních vozidel přepravujících nebezpečné náklady.

Stáhněte si ukázku závěrečné zprávy zdarma: DRIVESTA SampleReport CZ

DRIVEPLS: Posouzení způsobilosti k řízení PLUS

Testová baterie DRIVEPLS je rozšířením testové sady DRIVESTA, měří tedy stejné dimenze, oproti DRIVESTA se však zaměřuje také na periferní vnímání. Kromě výsledků jednotlivých testů, poskytuje baterie i celkové posouzení schopností, které bere v úvahu možnost kompenzovat výkonnostní deficity prostřednictvím silných stránek v jiných oblastech. DRIVEPLS cílí tedy na obdobné oblasti využití jako testová baterie DRIVESTA. DRIVEPLS nachází využití i při výběru „řidičů se zvýšenou odpovědností“, včetně řidičů taxislužby, autobusů a nákladních vozidel přepravujících nebezpečné náklady.

Stáhněte si ukázku závěrečné zprávy zdarma:DRIVEPLS SampleReport CZ

2HAND: Test koordinace rukou

Test spolehlivě měří vizuo-motorickou koordinaci. Koordinace obou rukou stejně jako koordinace oko – ruka je sledována posouváním bodu na obrazovce po vytyčené trase.

Doba administrace: 8 – 15 min., v závislosti na testové formě

3D: Prostorová orientace

Neverbální test 3D měří prostorovou představivost a schopnost mentálně manipulovat s objekty v 3D prostoru. Forma S1 se nejčastěji využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti, forma S2 nejčastěji v klinické neuropsychologii.

Doba trvání: forma S1 cca 6 min., forma S2 cca 10 min.

AMT: Adaptivní maticový test

AMT posuzuje logické uvažování jakožto indikátor obecné inteligence. Schopnost identifikovat zákonitosti a vyvozovat logické závěry je velmi dobrým prediktorem dlouhodobého úspěchu v práci. Test se proto používá při náboru. Test má také adaptivní formu. Jedna testová forma AMT byla speciálně vyvinuta pro použití v oblasti dopravní psychologie.

Doba administrace: cca 15 – 64 min., v závislosti na testové formě

ATAVT: Adaptivní tachistoskopický percepční test – dopravní

Tachistoskopický percepční test je zaměřen zejména na diagnostiku rozsahu vizuální percepce a percepční rychlosti. Tento test je tradičně hojně využíván v dopravní psychologii (podnětový materiál tvoří fotografie zachycující různé dopravní situace), což potvrzuje také množství validizačních studií realizovaných právě v oblasti dopravní psychologie.

Doba administrace: cca 10 min.


          
AVIS: Test agresivního chování při řízení

Posuzuje subjektivní míru rizikového a agresivního chování při řízení. Test je charakteristický tím, že umožňuje porovnat chování probanda v běžných situacích s jeho chováním pod stresem.

Doba administrace: cca 8 – 25 min., v závislosti na testové formě

COG: Kognitron

Hodnotí míru koncentrace. Tyto schopnosti mají zásadní vliv na výkon jednotlivce v každodenních činnostech i při náročnějších výkonech. Pro svůj praktický význam se tento test používá v klinické neuropsychologii, při hodnocení bezpečnosti na pracovištích a při vyšetření v oblastech dopravní psychologie a psychologie sportu.

Délka testu: Cca. 5-20 minut, v závislosti na verzi testu

CORSI: Corsiho test

Test měří rozsah krátkodobé vizuální paměti a schopnost implicitního obrazově-prostorového učení. Již více než tři desetiletí je platnost
tohoto testu opakovaně potvrzena v neuropsychologické literatuře a je široce používána v klinických kontextech.

Doba administrace: cca 10 – 15 min., v závislosti na testové formě

DAUF: Test dlouhodobé pozornosti

Test DAUF měří schopnost dlouhodobé selektivní pozornosti a koncentrace. Identifikuje změny ve výkonnosti pozornosti z hlediska rychlosti reakce a přesnosti v trvale náročných situacích pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (posouzení bezpečnosti) a ve sportovní psychologii. Používá se též v klinické neuropsychologii k identifikaci deficitů a ověření úspěšnosti léčby.

Doba administrace: cca 20 – 35 min., v závislosti na testové formě

DT: Determinační test

Determinační test je zaměřen na sledování reakcí testované osoby v zátěžové situaci. Úkolem testované osoby je rychle a přesně reagovat na vizuální a zvukové podněty přesně stanoveným způsobem (stiskem odpovídajících tlačítek a pedálů). Test měří odolnost vůči zátěži, deficity pozornosti a reakční čas.

Doba administrace: cca 6 – 15 min., v závislosti na testové formě

FEV: FEV

Testovací sada FEV hodnotí míru schopností souvisejících s řízením a splňuje zákonné požadavky německých předpisů pro řidičské průkazy FeV (Fahrerlaubnis-Verordnung) příloha 5 číslo 2. Testová baterie umožňuje hospodárné a přesné posouzení zákonem stanovených dimenzí schopností. Dopravně psychologické vyšetřování lze flexibilně přizpůsobit konkrétním podmínkám. Testová baterie se skládá z těchto testů: RT, COG, LVT, DT a ATAVT.

Doba administrace: cca 39 min.

IPVE-R: Dotazník osobnostních rysů souvisejících s řízením – revize

Multidimenzionální osobnostní dotazník zjišťující úroveň těch osobnostních charakteristik, které významně ovlivňují chování člověka v dopravních situacích (schopnost sebekontroly, emocionální stabilita, sociální odpovědnost, vyhýbání se riziku, atd.). Řada studií prokázala význam těchto vlastností pro bezpečné řízení – výsledky v testu korelují s počtem nehod a také s bezpečnostními riziky, jako je překročení rychlosti.

Doba administrace: cca 12 min.

LVT: Test zrakové činnosti

Test LVT měří selektivní pozornost. Sleduje schopnost vizuální orientace v komplexním prostředí. Používá se při náboru, zejména v oblasti hodnocení výroby a bezpečnosti, a při dopravně-psychologickém vyšetření. Tyto schopnosti jsou relevantní také ve všech typech sportů, které vyžadují rychlé a přesné posouzení detailních vizuálních podnětů.

Doba administrace: cca 5 – 25 min., v závislosti na testové formě

MOUSE: Test způsobilosti k práci s myší

Test určuje plánování motorických a exekutivních procesů při používání počítačových myší. Tento test je zvláště užitečný v klinické neuropsychologii jako zkouška předcházející testům, které vyžadují schopnost používání myši. Aby bylo zajištěno, že testování je spravedlivé a platné, neměla by se kompetence používání počítačové myši pouze předpokládat, ale měla by být ověřena pomocí toho testu – zejména při provádění testů s komponentou rychlosti.

Doba administrace: cca 1 – 2 min.

PP-R: Test periferní percepce – revize

Test posuzuje schopnost přijímat a zpracovávat periferní vizuální informace. Dobré vizuální vnímání je nepostradatelné pro mnoho činností, např. řízení motorových vozidel, při nichž lidé manipulují se stroji. Opakovaně se ukazuje, že jednou z hlavních příčin nehod je zpožděné nebo neúplné vnímání informací týkajících se relevantních okolností. Dobré vizuální vnímání je také klíčové pro úspěch v mnoha sportovních odvětvích, např. fotbal a házená. Metoda se tedy používá jak při náboru (zejména v oblasti hodnocení bezpečnosti), tak při hodnocení v oblasti dopravní a sportovní psychologie.
Starší verze testu se označuje PP.

Doba administrace: cca 15 min.

RT: Reakční test

Test RT měří reakční čas na zrakové a sluchové podněty. Kromě měření reakčního času je test zaměřen na diagnostiku pozornosti, schopnosti potlačit chybnou či nepřiměřenou reakci, posuzování úrovně bdělosti a zaměřené pozornosti. Test RT může být použit také v oblasti psychodiagnostiky dětí a dospívajících. Hlavní obory, ve kterých se test využívá, jsou dopravní psychologie, personální psychologie – hodnocení bezpečnosti, sportovní psychologie a farmakopsychologie. V posledních letech se také zvýšilo využití v neurologii, psychiatrii, rehabilitaci a pracovní medicíně.

Doba administrace: cca 5 – 10 min., v závislosti na testové formě

SMK: Test senzomotorické koordinace

Test posuzuje koordinaci oko-ruka, ruka-ruka a oko-ruka-noha v 3D prostoru. Úroveň senzomotorického výkonu jednotlivce je dána nejen vrozenými schopnostmi, ale také naučenými zkušenostmi specifickými pro daný úkol, které usnadňují řešení podobných úkolů. Test je vhodný pro nábory, zejména ve výrobě a bezpečnosti a také pro využití ve sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 – 25 min., v závislosti na testové formě

TMT-L: Test cesty – verze Langensteinbach

Test měří obecné neuropsychologické funkce jako je rychlost vizuomotorického zpracování a kognitivní flexibilita. Test je široce využíván k vyšetřování fungování mozku. První část testu TMT-A měří rychlost zpracování a druhá část TMT-B měří vyšší kognitivní schopnosti, např. mentální flexibilitu. Test se používá při screeningu, hodnocení neuropsychologických deficitů i v přípravě terapeutických intervencí.

Doba administrace: cca 2 min., při administraci obou subtestů

TOL-F: Londýnská věž – Freiburgská verze

Test TOL-F je zaměřen na hodnocení schopnosti plánovat. Je určen pro psychiatrické pacienty, neurologické pacienty a zdravou populaci. Plánovací schopností je z zde myšlena schopnost plánovat dopředu v daném kontextu na základě jasných pravidel, a tím dospět optimálním způsobem ke správnému řešení. TOL-F poskytuje přesné posouzení schopnosti plánovat, které může být použito jako základ pro terapeutický zásah.

Doba administrace: cca 11 – 16 min., v závislosti na testové formě

VIGIL: Test vigilance

VIGIL testuje schopnost dlouhodobě udržet pozornost v podmínkách zátěže. Úkolem probanda v jednotlivých testových úlohách je reagovat na specifické signály nízké intenzity, které se objevují náhodně a neupoutávají pozornost automaticky.

Doba administrace: cca 30 – 70 min., v závislosti na testové formě

VIP: Sebehodnoticí dotazník řidičského chování

Test VIP je určen k subjektivnímu posouzení dopravní způsobilosti. Dotazník pokrývá dimenze sebepojetí, vnímání druhých, interakce s ostatními a přístup k řidičským normám a pravidlům. Cílem tohoto dotazníku je získání informací o subjektivním názoru respondenta na jeho řidičské chování. VIP je vhodný pro profesionální řidiče a lze jej použít také pro vyšetření řidičů se zvýšeným rizikem nehodovosti.

Doba administrace: cca 10 min.

VISGED: Test vizuální paměti

Test VISGED hodnotí krátkodobou prostorovou paměť. Sleduje schopnost vnímat a znovu si vybavit obrazové informace. Díky adaptivní formě se jednotlivé administrované položky automaticky přizpůsobují úrovni testované osoby (na základě jejích předchozích odpovědí).

Doba administrace: 13 – 38 min., v závislosti na testové formě

WAF: Baterie funkcí vnímání a pozornosti

Baterie WAF posuzuje následující aspekty pozornosti: ostražitost, bdělost, zaměřenou pozornost, rozdělenou pozornost, selektivní pozornost, prostorovou pozornost, neglect syndrom, vizuální pozornost a sledování pohybu očí. Mnoho neurologických a psychických poruch a onemocnění má nepříznivý vliv na různé aspekty pozornosti. Baterie WAF se proto používá hlavně v kontextu klinických neuropsychologických vyšetření, protože indexy specifické pro jednotlivé dimenze poskytují globální i diferencované hodnocení silných a rozvojových oblastí jednotlivce. Používají se také při náboru (zejména v oblasti výroby a bezpečnosti) a v oblasti dopravní psychologie.

V rámci baterie je dostupných 42 subtestů.

Doba administrace: jednotlivý aspekt pozornosti 2-32 min.

WAFA: Test vnímání a pozornosti – ostražitost

Měří ostražitost, dílčí funkci pozornosti. K dispozici je dlouhá a krátká forma baterie se šesti dílčími subtesty. K dispozici jsou subtesty s vizuálním, sluchovým a/nebo vícemodálním stimulačním materiálem.

Doba administrace: cca 2 – 5 min., v závislosti na testové formě

WAFV: Test vnímání a pozornosti – vigilance

Měří bdělost a trvalou pozornost, dílčí funkce pozornosti. K dispozici je osm testových forem, které umožňují měřit bdělost nebo trvalou pozornost s různými stimulačními režimy (vizuální nebo sluchové).

Doba administrace: cca 18 – 32 min., v závislosti na testové formě

WRBTV: Vídeňský test tendence riskovat – dopravní

Měří tendenci riskovat při řízení. Tento test hodnotí chování při řízení v různých situacích: rychlost a situace předjíždění, rozhodování na křižovatkách a situace zahrnující dobré nebo špatné povětrnostní podmínky během řízení. Test se úspěšně používá při hodnocení bezpečnosti a dopravně-psychologických vyšetřeních.

Délka testu: Cca. 15 minut

ZBA: Test časové anticipace pohybu

Posuzuje schopnost odhadnout rychlost a směr pohybu předmětů. Orientace v prostoru a čase je v našem každodenním životě nesmírně důležitá. Nezbytnou součástí toho je schopnost přesně odhadnout rychlosti a vzdálenosti. To je relevantní v široké škále situací. Ve sportovním kontextu to odpovídá schopnosti pohybovat se v souladu s pohyby jiných lidí nebo předmětů. Při dopravně psychologických vyšetřeních může tento test pomoci vysvětlit problematickou historii řízení, jako je opakovaná účast při nehodách. Test se také používá při výběru personálu v oblasti výroby a hodnocení bezpečnosti.

Délka testu: Cca. 9-25 minut, v závislosti na verzi testu