CogniPlus

Efektivní léčba kognitivních nedostatků

Slogan

Kognitivní trénink na počítači a jeho výhody

CogniPlus je baterie pro trénink kognitivních funkcí vycházející z vědeckého výzkumu a zahrnující nejmodernější psychologické poznatky. Obsah programu CogniPlus je úzce propojen s Vienna Test System (VTS) – mezinárodně nejrozšířenějším testovým systémem pro administraci digitálních psychologických vyšetření. To znamená, že stanovení diagnózy, trénink a evaluace výstupů mohou být oběma programy efektivně propojeny.

Můžete využívat výhod nejmodernějšího programu, který zahrnuje všechny oblasti kognitivního tréninku.

Neporazitelná kombinace: Vienna Test System (VTS) and CogniPlus

Koncept „Testování – Trénink – Evaluace“ založený na teorii.

Společně s Vienna Test System (VTS), nabízíme CogniPlus – tréninkový program zaměřený na funkce pozornosti, exekutivní funkce, paměť, prostorové zpracování a vizuomotorické funkce.

Trénink CogniPlus je založen na stejných teoretických modelech jako testy Vienna Test System (VTS); to poskytuje funkční a po teoretické stránce spolehlivý vztah mezi vstupním zhodnocením situace, průběžným trénováním a následnou analýzou efektivity. Odpovídající testy a tréninkové programy jsou založeny na stejných teoreticky jasně definovaných konstruktech, ale zahrnují různé úkoly. Toto umožňuje spolehlivě odlišit efekt učení specifický pro daný materiál a požadovaný efekt tréninku.

Proč kombinovat testování a trénink?

Pečlivé zhodnocení před začátkem trénování, které se zaměřuje specificky na poškozené/oslabené funkce, zajistí, že trénink bude efektivní a smysluplně zaměřený – a předchází možným nepříznivým účinkům tréninku.

Pokrok, kterého klient dosáhne během tréninku, není hodnocen tréninkovým programem jako výkon, ale může být zaznamenán prostřednictvím odpovídajících testů. Toto umožňuje odlišit nepodstatné výkyvy výkonu při tréninku od vlastního zlepšení.

Toto schéma ukazuje, které tréninkové programy CogniPlus jsou specificky přizpůsobené oslabeným funkcím testovaným Vídeňským testovým systémem.

Založeno na přístupu zaměřeném na procvičení specifických funkcí

Každý trénink CogniPlus je navržený na míru konkrétnímu deficitu, protože výzkum ukazuje, že užívání příliš komplexních tréninkových programů může ve skutečnosti zhoršit výkon. Tréninkové programy jsou nabízeny jen pro funkce, u kterých je vědecky prokázáno, že je možné je zlepšit tréninkem.

Zasazený v kontextu vědecké teorie

Tréninky CogniPlus jsou vždy vyvíjeny na základě relevantní a současné vědecké literatury. Design založený na teorii a ověřený v praxi je nejvyšší priorita.

Realistický a motivující design

Klienti chtějí využívat své nacvičené schopnosti v každodenním životě tak rychle, jak je to možné. V CogniPlus jsou trénované dimenze schopností téměř výhradně zasazeny do scénářů z každodenního života. Je to právě tento líbivý, moderní a motivující vzhled, díky čemu je CogniPlus oblíbený u klientů.

Automaticky se přizpůsobuje schopnostem klienta

CogniPlus je interaktivní inteligentní systém tréninků, které nejsou pro klienty ani příliš jednoduché, ani příliš složité. Spolehlivě identifikuje klientovu úroveň kognitivních schopností a automaticky se na ni adaptuje. To přispívá naplnění jednoho ze základních předpokladů úspěšného tréninku: uživatelé programu jsou díky přiměřené obtížnosti více motivovaní.

Trénink pro všechny úrovně schopností

Programy tréninku CogniPlus mohou být použity napříč celým spektrem schopností. To otevírá nové příležitosti souběžně s tradičními oblastmi využití jako je rehabilitace pacientů s poškozením mozku. CogniPlus může například být použit pro trénování schopností vztahujících se k řízení a pozornost dětí s ADHD nebo podpořit psychickou aktivaci pacientů s lehkou kognitivní poruchou.

Pokud chcete vědět víc, ozvěte se nám!
Zde

Které kognitivní funkce můžete trénovat s CogniPlus?

ALERT: Ostražitost

Tréninkový program ALERT procvičuje ostražitost – schopnost dočasně zvýšit a udržet intenzitu pozornosti.

VIG: Bdělost

Tréninkový program VIG procvičuje bdělost – schopnost udržet pozornost po delší dobu v monotónních podmínkách.

SELECT: Selektivní pozornost

Tréninkový program SELECT procvičuje zaměřenou pozornost – schopnost reagovat.

FOCUS: Zaměřená pozornost

Tréninkový program FOCUS procvičuje zaměřenou pozornost – schopnost reagovat pouze na relevantní podněty ve velkém množství rušivých podnětů.

DIVID: Rozdělená pozornost

Tréninkový program DIVID procvičuje rozdělenou pozornost – tedy schopnost vykonávat více úkolů naráz.

SPACE: Zrakově prostorová pozornost

Tréninkový program SPACE byl vytvořen pro pacienty, kteří mají zhoršení zorného pole. Procvičuje schopnost řídit pozornost směrem k podnětům na protilehlé straně zorného pole.

VISP: Vizuálně prostorový trénink

Tréninkový program SPACE trénuje dovednost aktivního nácviku zapamatování a vybavování informace z pracovní paměti.

CODING: Prostorové kódování

Tréninkový program CODING procvičuje kódování v čase a prostoru v rámci pracovní paměti.

NBACK: Vizuální aktualizace

Tréninkový program NBACK procvičuje vizuální aktualizaci v rámci pracovní paměti.

DATEUP: Prostorová aktualizace

Tréninkový program DATEUP procvičuje schopnost aktualizovat prostorové obsahy.

NAMES: Učení se tváří a jmen

Tréninkový program NAMES procvičuje efektivní strategie učení se jmen lidí a přiřazování jmen k tvářím.

HIBIT: Inhibice reakce

Tréninkový program HIBIT procvičuje schopnost potlačit nežádanou reakci.

PLAND: Kompetence plánovat a jednat

Tréninkový program PLAND procvičuje schopnosti plánování a jednání pomocí simulace vykonávání realistických každodenních úkolů.

ROTATE: Mentální rotace

Tréninkový program ROTATE procvičuje schopnost vytvářet přesný mentální obraz objektu ve 3D z jeho 2D předlohy a posléze s tímto obrazem mentálně rotovat

VISMO: Vizuomotorická koordinace

Tréninkový program VISMO procvičuje vizuomotorickou koordinaci – tedy schopnost sladit pohyby ruky s vizuálními podněty.

SPEED: Rychlost vyhodnocování informací

SPEED training program vzdělává v oblasti rychlosti zpracovávání informací – schopnosti zpracovávat jednoduché podněty rychle a s jistotou.

Jak CogniPlus funguje? (video v angličtině)

Pro více informací o metodách CogniPlus si stáhněte náš katalog.