Objevování budoucích talentů v IT službách

Společnost Assessment Systems navázala spolupráci s jednou z předních a nejprestižnějších skupin společností v oblasti informačních a komunikačních technologií, aby navrhla a realizovala program rozvoje budoucích talentů. Náš klient v minulosti realizoval programy rozvoje talentů, ale tentokrát potřeboval přístup, který by odpovídal novým strategickým cílům budoucnosti.

CÍLE PROGRAMU ROZVOJE TALENTŮ

Projekt byl věnován rozvoji budoucích lídrů, kteří budou pružně řídit strategii organizace v neustále se měnících podmínkách trhu. Jako sekundární cíl chtěl náš klient posílit horizontální spolupráci v rámci skupiny společností, aby se zvýšila kooperativnost a integrita mezi odděleními.

  1. Objevte nejlepší kandidáty pro řízení nové strategie společnosti
  2. Vybudovat vůdčí schopnosti těchto talentů, aby mohli identifikovat a řídit strategicky důležité projekty
  3. Posílit integritu a vizi v rámci celé skupiny společností

ŘEŠENÍ

Společnost Assessment Systems vytvořila metodiku se zapojením klíčových zúčastněných stran, aby mohla navrhnout cestu rozvoje vedoucích schopností nejlepších talentů. Podstatou bylo najít nejlepší kombinaci metod hodnocení a rozvoje, aby byly splněny cíle klienta na vysoké úrovni.

Koncept budoucích talentů měl následující moduly:

  1. Architektura požadovaných kompetencí
  2. Hodnocení kompetencí prostřednictvím 2 dimenzí
  3. Aktivizace talentů pro jejich cestu rozvoje
  4. Urychlení jejich rozvoje a dovedností

V první fázi naši konzultanti v úzké spolupráci s personálním oddělením vytvořili kompetenční model založený na firemních hodnotách klienta a pracovních profilech pro manažerské pozice. Architektura modelu vycházela z modelu agilního lídra, protože agilní přístup vznikajících vedoucích pracovníků byl jednou z klíčových priorit talentového programu. Finální kompetenční model pro hodnocení talentů byl odvozen z focus group složené z vedoucích pracovníků obchodních jednotek a členů HR týmu.

Před fází hodnocení naši konzultanti zmapovali přizpůsobené kompetence na Hogan stupnicích. Hogan hodnocení jsou platné a osvědčené nástroje pro hodnocení budoucího potenciálu a vhodnosti zaměstnanců. Vedoucí pracovníci a manažeři včetně ředitelů divizí určili své nástupce na první úrovni, kteří se budou účastnit talentového programu a budou tvořit budoucnost organizace. Bylo identifikováno 75 kandidátů, kteří postoupili do fáze hodnocení.

Kandidáti byli hodnoceni spolu s dvourozměrným modelem, který se zaměřoval na:

1. Jejich tvrdé dovednosti a dosažené výsledky
2. Jejich výsledky v oblasti kompetencí a motivace

V rámci hodnocení talenti vyplňovali dotazníky o zkušenostech, psali motivační eseje a vyplňovali Hoganovy dotazníky. Na základě výsledků hodnocení bylo vybráno 25 nejlepších talentů, kteří se vydali na cestu rozvoje leadershipu. Rozhodujícím kritériem byla nejlepší shoda s předem definovaným kompetenčním modelem. Sekundárním kritériem byl výběr kandidátů z jednotlivých divizí do fáze rozvoje. Toto kritérium bylo důležité, aby odpovídalo cíli odstranit interní překážky v komunikaci, protože talenti budou v budoucnu pracovat společně na strategických projektech.

Každý kandidát prošel individuální zpětnou vazbou, aby se dozvěděl o svých rozvojových oblastech a lépe poznal sám sebe. Nejlepších 25 kandidátů absolvovalo podrobné rozvojové sezení a vizi o své budoucí roli ve společnosti, objevili své hlavní silné stránky a získali náhled na využití svého potenciálu. Tato fáze pomohla talentům aktivizovat se a připravit se na svůj růst do nové role.

Nejlepších 25 talentů zahájilo svůj rozvoj sérií školení zaměřených na strategické vizionářství, stanovení cílů a úkolů a rozvoj strategie, aby mohli tyto znalosti dále uplatnit ve svých oborech.

VÝSLEDKY

Nově upravený kompetenční model odhalil schopnosti, které náš klient potřeboval k aktivnímu směřování organizace do budoucnosti. Talentový program zvýšil sebeuvědomění všech kandidátů a osvětlil jejich silné stránky a oblasti rozvoje. Po první sérii školení 25 nejlepších talentů individuálně identifikovalo 45 oblastí, které mohou být hnacím motorem společnosti v příštích 3-6 letech. Během strategického workshopu společně diskutovali a sladili výběr 4 klíčových oblastí. Skutečnost, že budoucí talenti z různých divizí definovali klíčové oblasti společně, podpoří organizaci při užší horizontální spolupráci.

Špičkoví talenti se budou podílet na realizaci těchto strategických cílů, což podpoří společnost v tom, aby talenty zhodnotila a zvýšila jejich angažovanost vůči organizaci. Pokud byste chtěli podobný program pro talenty zavést i ve vaší organizaci, neváhejte se na nás obrátit a my najdeme to nejlepší řešení šité na míru vašim potřebám!