VTS NEURO

Psychologické testování pro neuropsychologické klinické vyšetření

Slogan

Chtěli byste strávit méně času pracným vyhodnocováním testů v papírové formě a místo toho využívat všech výhod digitálního testování? Potřebujete používat širokou škálu testů, které vyhodnotí neuropsychologicky relevantní dimenze? Identifikace typu a lokalizace poškození mozku sama o sobě neposkytuje dostatečnou informaci o rozsahu a povaze případné funkční poruchy. Neuropsychologicky relevantní testy s ověřenou reliabilitou a validitou jsou (spolu s účinnými léčebnými metodami) zapotřebí, pokud mají být funkční poruchy zhodnoceny z kvantitativního i kvalitativního hlediska, a následně léčeny.

Metody Vienna Test System (VTS) NEURO byly vyvinuty k usnadnění a zrychlení neuropsychologického vyšetření.

Oblasti využití

Neurologické poruchy

Naše psychometrické testy vám pomohou diferencovaně posoudit kognitivní deficity u neurologických pacientů. Společnost SCHUHFRIED navíc poskytuje průběžně aktualizované normy specifické pro jednotlivé symptomy, které vám pomohou při klasifikaci poruch nebo zranění. CogniPlus vám nabízí přístup k odpovídajícím programům kognitivní rehabilitace.

Duševní onemocnění

U pacientů s psychiatrickými příznaky poskytuje doplňkové neuropsychologické vyšetření další upřesnění rozsahu nemoci nebo poruchy a pomáhá určit vhodnou metodu léčby. Speciálně sestavené testovací sady společnosti SCHUHFRIED vám usnadní posouzení kognitivních deficitů.

Pracovní reintegrace

VTS NEURO vám umožní posoudit kognitivní stav klientů a poskytuje objektivní podklady pro terapii a rehabilitaci. Pomozte svým klientům vrátit se do práce po traumatickém poranění mozku, duševní nemoci nebo jinak způsobených kognitivních poruchách.

Metody VTS NEURO

2HAND: Test koordinace rukou

Test spolehlivě měří vizuo-motorickou koordinaci. Koordinace obou rukou stejně jako koordinace oko – ruka je sledována posouváním bodu na obrazovce po vytyčené trase.

Doba administrace: 8 – 15 min., v závislosti na testové formě

3D: Prostorová orientace

Neverbální test 3D měří prostorovou představivost a schopnost mentálně manipulovat s objekty v 3D prostoru. Forma S1 se nejčastěji využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti. Forma S2 nejčastěji v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: forma S1 cca 6 min., forma S2 cca 10 min

AVEM: Způsoby prožívání a jednání v povolání

Dotazník měří pracovní chování spojené se stresem. Primárně se využívá k identifikaci zdravotních rizik spojených se stresem, sekundárně při navrhování a plánování individuálních preventivních opatření, zejména v souvislosti se syndromem vyhoření. Test se používá především u personálu a managementu, tedy v psychologii práce a organizace, dále pro rehabilitaci a poradenství v oblasti psychologie zdraví a klinické psychologie.

Doba administrace: přibližně 8-12 minut, v závislosti na testové formě

COG: Kognitron

Test hodnotí schopnost koncentrace. Tato schopnost má zásadní vliv na výkon jednotlivce v každodenních i náročných činnostech. Pro svůj nemalý praktický význam se tento test používá v klinické neuropsychologii, při hodnocení bezpečnosti a také v dopravní psychologii i psychologii sportu.

Doba administrace: cca 5 – 20 min., v závislosti na testové formě

COGBAT-S1 a COGBAT-S2: Základní kognitivní hodnocení

Sada testů COGBAT měří neuropsychologické dimenze relevantní pro mnoho různých skupin pacientů. Používá se k objasnění kognitivního stavu pacientů s neurologickými nebo psychiatrickými problémy, ale i u jedinců, kteří podstupují léčbu, která by mohla negativně ovlivnit kognitivní funkce, a u jedinců s pooperační kognitivní dysfunkcí. Cílem je zhodnotit kognitivní stav co nejkomplexněji (v co nejširším měřítku), ale také co nejekonomičtěji z časového hlediska. Testovací sada měří subdimenze v oblastech pozornosti, paměti a exekutivních funkcí. Významné oblasti pak mohou být hloubkově prozkoumány pomocí specifických testů.

Doba administrace: cca 63 min. základní subtesty, cca 13 min. doplňující subtesty

*COGBAT-S1 a COGBAT-S2 jsou paralelní formuláře stejné baterie

CORSI: Corsiho test

Test měří rozsah krátkodobé vizuální paměti a schopnost implicitního obrazově-prostorového učení. Již více než tři desetiletí je platnost tohoto testu opakovaně potvrzena v neuropsychologické literatuře a je široce používána v klinických kontextech.

Doba administrace: cca 10 – 15 min., v závislosti na testové formě

DAUF: Test dlouhodobé pozornosti

Test DAUF měří schopnost dlouhodobé selektivní pozornosti a koncentrace. Identifikuje změny ve výkonnosti pozornosti z hlediska rychlosti reakce a přesnosti v trvale náročných situacích pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (posouzení bezpečnosti) a ve sportovní psychologii. Používá se též v klinické neuropsychologii k identifikaci deficitů a ověření úspěšnosti léčby.

Doba administrace: cca 20 – 35 min., v závislosti na testové formě

DSI: Diferenciální inventář stresu

Inventář DSI slouží k posouzení chování probanda v zátěži; zjišťuje nejen míru prožívaného stresu, ale také jeho příčiny  či spouštěcí faktory. DSI dává do souvislosti konkrétní druhy chování v zátěži s jednotlivými stresovými situacemi.

Doba administrace: cca 23 min.

DT: Determinační test

Determinační test je zaměřen na sledování reakcí testované osoby v zátěžové situaci. Úkolem testované osoby je rychle a přesně reagovat na vizuální a zvukové podněty přesně stanoveným způsobem (stiskem odpovídajících tlačítek a pedálů). Test měří odolnost vůči zátěži, deficity pozornosti a reakční čas.

Doba administrace: cca 6 – 15 min., v závislosti na testové formě

FGT: Test figurální paměti

Tento test speciálních schopností měří figurální krátkodobou a dlouhodobou paměť a pomocí učebního paradigmatu testuje schopnost učení po opakované prezentaci. Test také umožňuje testovat krátkodobé a dlouhodobé uchovávání a rozpoznávání. FGT tak umožňuje měřit několik fází epizodické figurální a dlouhodobé paměti. Test se používá v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: 15 – 20 min., v závislosti na testové formě

FLEI: Dotazník mentální výkonnosti

Tento test měří subjektivně vnímané mentální schopnosti. U duševních poruch může existovat značný nesoulad mezi pacientovým subjektivně vnímaným neuropsychologickým postižením a objektivními výsledky, jakých dosáhl v testech. Tento test poskytuje subjektivní hodnocení výkonu respondenta v oblastech paměti, pozornosti a výkonných funkcí. FLEI se proto používá v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: cca 10 min.

IBF: Základní inteligenční funkce

IBF je screeningová metoda, která umožňuje získat rychlý přehled o úrovni a struktuře inteligence testované osoby. Test analyzuje čtyři hlavní faktory inteligence: verbální inteligenci (35 položek), numerickou inteligenci (40 položek), prostorovou představivost (17 položek) a paměť (20 položek).

Délka testu: pokud jsou administrovány všechny dílčí testy, 30-65 minut v závislosti na formě testu

INHIB: Test inhibice odpovědi

Tento test měří různé aspekty inhibice odpovědi. Inhibice odpovědi je základním předpokladem flexibilního a vhodného chování a považuje se za exekutivní funkci. Zhoršení této schopnosti lze pozorovat u mnoha neurologických a psychiatrických poruch a má značný dopad na schopnost pacienta zapojit se do každodenních činností.
INHIB se proto používá v klinické neuropsychologii. Inhibice odpovědi se odlišuje od interference (STROOP test) skutečností, že vyžaduje potlačení motorické reakce, zatímco STROOP test zahrnuje spíše řízení kognitivních interferencí.

Doba administrace: cca 3 – 10 min., v závislosti na testové formě

MLS: Test motorického výkonu

Test se zaměřuje na sledování jemné motoriky prstů a pohybu rukou a paží. Dobrá jemná motorika je nezbytná v mnoha povoláních a sportech. Test se využívá ve výrobě a hodnocení bezpečnosti, ve sportu a také v klinických neuropsychologických vyšetřeních. Obsahuje také speciální normy pro pacienty s Parkinsonovým syndromem.

Doba administrace: cca 15 – 20 min., krátká testová forma

MMG: Multi-motivační mřížka

MMG je metoda, která v sobě kombinuje aspekty Tematického apercepčního testu (TAT) s prvky klasických dotazníků. Podobně jako v TAT se testový materiál skládá z obrázků znázorňujících nejednoznačné situace, v případě MMG však respondent vyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas s několika tvrzeními vztahujícími se k situaci na obrázku. Dotazník je zaměřen na zjištění motivů vztahujících se k výkonu, snahám o kontrolu situace a tendencím ke společensky žádoucímu chování. Test je vhodný při hodnocení zaměstnanců a managementu, při výběru zaměstnanců a v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: cca 8– 10 min.

MOUSE: Test způsobilosti k práci s myší

Test určuje plánování motorických a exekutivních procesů při používání počítačových myší. Tento test je zvláště užitečný v klinické neuropsychologii jako zkouška předcházející testům, které vyžadují schopnost používání myši. Aby bylo zajištěno, že testování je spravedlivé a platné, neměla by se kompetence používání počítačové myši pouze předpokládat, ale měla by být ověřena pomocí toho testu – zejména při provádění testů s komponentou rychlosti.

Doba administrace: cca 1-2 min.

NBV: Test verbální pracovní paměti

Test měří verbální pracovní paměť. Jedním z nejdůležitějších úkolů pracovní paměti je udržování a aktualizaci slovního materiálu (vizuální materiál je posuzován testovacím N-Back neverbálním NBN). Test využívá model N-back paradigmatu. NBV požaduje jak specifickou funkci verbální pracovní paměti a aktualizaci obsahu, tak schopnost operovat s verbální pracovní pamětí „celkově“. Poruchy pracovní paměti se vyskytují v řadě klinicky relevantních onemocnění a úrazů, např. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a ADHD. Test se proto používá především v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: cca 9 – 11 min., v závislosti na testové formě

NVLT: Neverbální test učení

Test NVLT hodnotí schopnost neverbálního učení na základě zapamatování si obrazců, které lze jen obtížně slovně popsat. Test dokáže odhalit specifické poruchy paměti. Ty mohou hrát důležitou roli u mnoha klinických poruch a zranění. Pečlivé neuropsychologické posouzení a odlišení těchto poruch paměti je zvláště důležité při predikci průběhu onemocnění, při hodnocení pracovních a sociálních vyhlídek pacienta a plánování vhodných rehabilitačních opatření. Test se proto využívá hlavně v klinické neuropsychologii.

Doba administrace: cca 9 – 10 min., v závislosti na testové formě, test zrakové diskriminace trvá cca 3 min.

PP-R: Periferní percepce

Test posuzuje schopnost přijímat a zpracovávat periferní vizuální informace. Dobré vizuální vnímání je nepostradatelné pro mnoho činností, např. řízení motorových vozidel, při nichž lidé manipulují se stroji. Opakovaně se ukazuje, že jednou z hlavních příčin nehod je zpožděné nebo neúplné vnímání informací týkajících se relevantních okolností. Dobré vizuální vnímání je také klíčové pro úspěch v mnoha sportovních odvětvích, např. fotbal a házená. Metoda se tedy používá jak při náboru (zejména v oblasti hodnocení bezpečnosti), tak při hodnocení v oblasti dopravní a sportovní psychologie.
Starší verze testu se označuje PP.

Doba administrace: cca 15 min.

RT: Reakční test

Test RT měří reakční čas na zrakové a sluchové podněty. Kromě měření reakčního času je test zaměřen na diagnostiku pozornosti, schopnosti potlačit chybnou či nepřiměřenou reakci, posuzování úrovně bdělosti a zaměřené pozornosti. Test RT může být použit také v oblasti psychodiagnostiky dětí a dospívajících. Hlavní obory, ve kterých se test využívá, jsou dopravní psychologie, personální psychologie – hodnocení bezpečnosti, sportovní psychologie a farmakopsychologie. V posledních letech se také zvýšilo využití v neurologii, psychiatrii, rehabilitaci a pracovní medicíně.

Doba administrace: cca 5 – 10 min., v závislosti na testové formě

SIGNAL: Test detekce signálu

Tento test vychází z teorie detekce signálů a zjišťuje schopnost selektivní pozornosti v průběhu delšího časového úseku. Úkolem probanda v jednotlivých úlohách je rozlišit předem dané podněty od velkého množství jiných podnětů. Podnětem jsou slabé signály na neustále měnícím se pozadí. Test je použitelný pro dospělé a děti od 8 let věku výše.

Doba administrace: cca 14 – 20 min., v závislosti na testové formě

SMK: Test senzomotorické koordinace

Test posuzuje koordinaci oko-ruka, ruka-ruka a oko-ruka-noha v 3D prostoru. Úroveň senzomotorického výkonu jednotlivce je dána nejen vrozenými schopnostmi, ale také naučenými zkušenostmi specifickými pro daný úkol, které usnadňují řešení podobných úkolů. Test je vhodný pro nábory, zejména ve výrobě a bezpečnosti a také pro využití ve sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 – 25 min., v závislosti na testové formě

STROOP: Stroopův test interference

Klasický test určený pro zjišťování percepční zátěže. Pracuje s jevem vzájemné interference zaměřené pozornosti. Testované osobě jsou např. prezentována slova označující názvy barev; ty jsou však vytištěny jinými barvami (např. slovo „žlutá“ je vytištěno červenou barvou). Úkolem probanda je jmenovat pouze barvy, jimiž jsou slova vytištěna.
STROOP je elektronickou verzí klasického Stroopova testu interference. Test je zvláště užitečný v klinické neuropsychologii, ale používá se také při hodnocení bezpečnosti a sportovní psychologii.

Doba administrace: cca 15 min.

TMT-L: Test cesty – verze Langensteinbach

Test měří obecné neuropsychologické funkce jako je rychlost vizuomotorického zpracování a kognitivní flexibilita. Test je široce využíván k vyšetřování fungování mozku. První část testu TMT-A měří rychlost zpracování a druhá část TMT-B měří vyšší kognitivní schopnosti, např. mentální flexibilitu. Test se používá při screeningu, hodnocení neuropsychologických deficitů i v přípravě terapeutických intervencí.

Doba administrace: cca 2 min. při administraci obou subtestů

TOL-F: Londýnská věž – Freiburgská verze

Test TOL-F je zaměřen na hodnocení schopnosti plánovat. Je určen pro psychiatrické pacienty, neurologické pacienty a zdravou populaci. Plánovací schopností je z zde myšlena schopnost plánovat dopředu v daném kontextu na základě jasných pravidel, a tím dospět optimálním způsobem ke správnému řešení. TOL-F poskytuje přesné posouzení schopnosti plánovat, které může být použito jako základ pro terapeutický zásah.

Doba administrace: cca 11 – 16 min., v závislosti na testové formě

VIGIL: Test vigilance

VIGIL testuje schopnost dlouhodobě udržet pozornost v podmínkách zátěže. Úkolem probanda v jednotlivých testových úlohách je reagovat na specifické signály nízké intenzity, které se objevují náhodně a neupoutávají pozornost automaticky.

Doba administrace: cca 30 – 70 min., v závislosti na testové formě

WAF: Baterie k posuzování vnímání a pozornosti
Baterie WAF posuzuje následující aspekty pozornosti: ostražitost, bdělost, zaměřenou pozornost, rozdělenou pozornost, selektivní pozornost, prostorovou pozornost, neglect syndrom, vizuální pozornost a sledování pohybu očí. Mnoho neurologických a psychických poruch a onemocnění má nepříznivý vliv na různé aspekty pozornosti. Baterie WAF se proto používá hlavně v kontextu klinických neuropsychologických vyšetření, protože indexy specifické pro jednotlivé dimenze poskytují globální i diferencované hodnocení silných a rozvojových oblastí jednotlivce. Používají se také při náboru (zejména v oblasti výroby a bezpečnosti) a v oblasti dopravní psychologie.
V rámci baterie je dostupných 42 subtestů.
Doba administrace: jednotlivé aspekty pozornosti 2 – 32 min.
WAFA: Test vnímání a pozornosti – ostražitost

Měří ostražitost, dílčí funkci pozornosti. K dispozici je dlouhá a krátká forma baterie se šesti dílčími subtesty. K dispozici jsou subtesty s vizuálním, sluchovým a/nebo vícemodálním stimulačním materiálem.

Doba administrace: cca 2 – 5 min., v závislosti na subtestech

WAFV: Test vnímání a pozornosti – vigilance

Měří bdělost a trvalou pozornost, dílčí funkce pozornosti. K dipozici je osm testových forem, které umožňují měřit bdělost nebo trvalou pozornost s různými stimulačními režimy (vizuální nebo sluchové).

Doba administrace: cca 18 – 32 min., v závislosti na testové formě