VTS NEURO

Psychologické testování pro klinické neuropsychologické vyšetření

Slogan

Chtěli byste strávit méně času pracným vyhodnocováním testů v papírové formě a místo toho využívat všech výhod digitálního testování? Potřebujete používat širokou škálu testů, které vyhodnotí neuropsychologicky relevantní dimenze? Identifikace typu a lokalizace poškození mozku sama o sobě neposkytuje dostatečnou informaci o rozsahu (kvantitativní) a povaze (kvalitativní) případné funkční poruchy. Neuropsychologicky relevantní testy s ověřenou reliabilitou a validitou jsou (spolu s účinnými léčebnými metodami) zapotřebí, pokud mají být funkční poruchy zhodnoceny z kvantitativního i kvalitativního hlediska a následně léčeny.

Metody Vienna Test System (VTS) NEURO byly vyvinuty k usnadnění a zrychlení neuropsychologického vyšetření.

Oblasti využití

Neurologické poruchy

Naše psychometrické testy vám pomohou diferencovaně posoudit kognitivní deficity u neurologických pacientů. Navíc SCHUHFRIED poskytuje průběžně aktualizované normy specifické pro jednotlivé symptomy (symptom-specific), které vám pomohou při klasifikaci poruch/zranění. CogniPlus vám poskytuje přístup k odpovídajícím programům kognitivní rehabilitace.

Duševní nemoci

U pacientů s psychiatrickými příznaky poskytuje doplňkové neuropsychologické vyšetření další upřesnění rozsahu nemoci nebo poruchy a pomáhá určit vhodnou metodu léčby. Speciálně sestavené testovací sady společnosti SCHUHFRIED vám usnadní posouzení kognitivních deficitů.

Pracovní reintegrace

Vídeňský testovací systém (VTS) NEURO vám umožní posoudit kognitivní stav klientů a poskytuje objektivní podklady pro terapii a postu v rehabilitaci. Pomozte svým klientům vrátit se do práce po traumatickém poranění mozku, duševní nemoci nebo kognitivních poruchách z jiných příčin.

2HAND (Test koordinace rukou)

Hodnotí jak dvourozměrnou vizuomotorickou koordinaci mezi okem a rukou, tak i koordinaci mezi levou a pravou rukou. Schopnost koordinace oka a ruky při provádění jemných pohybů malého rozsahu je důležitá v každodenním životě, např. při řízení a při sportu. Převedení vizuálních informací na pohyb rukou je také důležitým aspektem výkonu v mnoha průmyslových zaměstnáních. 2HAND má proto širokou škálu použití: test je vhodný pro použití při výběru a rozvoji personálu v rámci hodnocení výroby a bezpečnosti, pro otázky klinické neuropsychologie a pro použití při vyšetřování v oblastech dopravní psychologie a sportovní psychologie.
Délka testu je 8-15 minut v závislosti na verzi testu.

3D (Prostorová orientace)

Měří prostorovou vizualizaci neboli schopnost mentálně manipulovat s předměty v trojrozměrném prostoru. Verze S1 je určena hlavně pro použití ve výrobě a hodnocení bezpečnosti. Verze testu S2 je určena pro klinickou neuropsychologii.

Délka testu: verze S1 – 6 minut, verze S2 přibližně 10 minut.

AVEM (Způsoby prožívání a jednání v povolání)

Měří pracovní chování související se stresem. Test identifikuje rizika pro zdraví v rané fázi a používá se při navrhování a plánování preventivních opatření zaměřených zejména na syndrom vyhoření. Test se používá zejména pro hodnocení personálu a managementu, v designu práce a organizace, v pracovní rehabilitaci a poradenství v oblasti psychologie zdraví a klinické psychologie.

Délka testu: přibližně 8-12 minut, v závislosti na verzi testu.

COG (Kognitron)

Hodnotí míru koncentrace. Tyto schopnosti mají zásadní vliv na výkon jednotlivce v každodenních činnostech i při náročnějších výkonech. Pro svůj praktický význam se tento test používá v klinické neuropsychologii, při hodnocení bezpečnosti na pracovištích a při vyšetření v oblastech dopravní psychologie a psychologie sportu.

Délka testu: přibližně 5-20 minut, v závislosti na verzi testu.

COGBAT – verze COGBAT-S1 a COGBAT-S2 (Základní kognitivní hodnocení)

Sada testů COGBAT měří neuropsychologické dimenze, které jsou relevantní pro mnoho různých skupin pacientů.

Používá se k objasnění kognitivního stavu pacientů s neurologickými a/nebo psychiatrickými problémy, ale také u jedinců, kteří podstupují léčbu, která by mohla negativně ovlivnit kognitivní funkce, a u jedinců s pooperační kognitivní dysfunkcí. Cílem je zhodnotit kognitivní stav co nejkomplexněji (v co nejširším měřítku), ale také co nejekonomičtěji z časového hlediska. Pomocí pečlivě vybraných testů, měří testovací sada subdimenze v oblastech pozornosti, paměti a exekutivních funkcí. COGBAT tak identifikuje kognitivní oblasti, kde může být přítomen deficit, a následující měření umožňují srovnání mezi dvěma testovacími sezeními (např. při hodnocení účinnosti intervence). Testovací sada je proto k dispozici ve dvou paralelních testovacích formách (S1 a S2)*. Významné oblasti pak mohou být hloubkově prozkoumány pomocí specifických testů.

Snadno srozumitelné hodnocení poskytuje rychlý přehled o oslabených a nezasažených funcích. COGBAT se dá použít v situacích, kdy se z časových důvodů neuropsychologické testování v minulosti rutinně neprovádělo, nebo když není k dispozici specifická neuropsychologická expertíza. Používá se například v ambulantních psychoterapeutických praxích, neurologických, psychosomatických a kardiorehabilitačních centrech, psychiatrických ambulancích, denních centrech a nemocničních ambulancích. Často je kladen důraz na možnost opětovného začlenění do práce.

Specifikem COGBAT jsou globální normy, které umožňují porovnat výsledky jednotlivce s výsledky reprezentativního vzorku ve všech věkových skupinách (dospívající a dospělí).

Délka testu: základní subtesty baterie 63 minut, doplňující subtesty baterie 13 minut.

*COGBAT-S1 a COGBAT-S2 jsou paralelní formuláře, které jsou z administrativních důvodů na VTS Marketplace spravovány jako samostatné produkty. Pokud si zakoupíte testovací specifikace pro COGBAT-S1, můžete je také automaticky použít pro COGBAT-S2 nebo naopak.

CORSI (Corsiho test)

Měří úložnou kapacitu prostorové pracovní paměti. Corsiho test je považován za zlatý standard pro testování rozsahu prostorové paměti. Po více než tři desetiletí byla platnost tohoto testu opakovaně potvrzena v neuropsychologické literatuře a je široce používán v klinických kontextech. Často se používá ve vývojové psychologii, protože se osvědčil jako dobrý prediktor vývoje kognitivních funkcí (normy jsou zpracovány pro děti od 8 let). Používá se také při vypracovávání odborných posudků o zdravotním stavu.

Délka testu: přibližně 10-15 minut, v závislosti na verzi testu.

DAUF (Test dlouhodobé pozornosti)

Měří dlouhodobou selektivní pozornost, soustředění a obecné schopnosti.
DAUF zjišťuje změny ve výkonnosti pozornosti z hlediska rychlosti a přesnosti reakcí v trvale náročných situacích. Měření trvalé pozornosti zachycuje aspekty obecných schopností a vůle k úspěchu. Přináší také informace o odolnosti respondenta. Test se používá k posouzení vhodnosti pro pozice s vysokými požadavky na bezpečnost a ve sportovní psychologii. V klinické neuropsychologii se používá k identifikaci deficitů a ověření úspěšnosti léčby.

V závislosti na formě testu se na obrazovce objeví řada pěti nebo sedmi trojúhelníků, které jsou buď pravidelně, nebo nepravidelně rozmístěny. Některé z těchto trojúhelníků směřují nahoru a některé dolů. Respondent musí stisknout tlačítko, když dva (a pouze dva) nebo tři (a pouze tři) trojúhelníky směřují dolů.

Celková délka testu: Přibližně 20-35 minut, v závislosti na formě testu.

DSI (Diferenciální inventář stresu)

Měří míru a příčiny prožívání stresu jednotlivce. Speciální stresový inventář DSI poskytuje diferencované hodnocení stresových spouštěčů, projevů stresu, dostupných strategií zvládání a rizik stabilizace stresu. Úspěšné zvládání stresových situací a každodenních stresorů je zásadní pro osobní pohodu a pro úspěch a produktivitu v práci. DSI je proto užitečný v oblasti personálního rozvoje (hodnocení zaměstnanců a managementu) a kariérového poradenství. Míra subjektivně prožívaného stresu může souviset s řadou psychosomatických poruch (např. syndrom vyhoření, migréna). Tento dotazník se proto využívá i v klinické neuropsychologii. Verze S1 je určena pro dospělé a verze S2 pro adolescenty v klinické praxi, verze S3 a S4 (DSIHR) jsou vhodné zejména pro použití při posuzování způsobilosti k použití zbraní a v HR.

Délka testu: přibližně 23 minut.

DT (Determinační test)

Hodnotí toleranci vůči reaktivnímu stresu a schopnost reagovat v situacích vystavení více různorodým podnětům.

Determinační test je komplexní multistimulační reakční test zahrnující prezentaci jak barevných podnětů, tak akustických signálů, na které respondent reaguje stisknutím příslušných tlačítek na reakčním panelu odpovědí a také zmáčknutím pedálů. Stresový prvek DT vychází z potřeby udržovat nepřetržité, rychlé a proměnlivé reakce na rychle se měnící podněty. Vzhledem k tomu, že prezentace testu je adaptivní, každý jedinec může být konfrontován s podněty s frekvencí dostatečně vysokou, aby se dostal do situace, ve které je příliš vytížen a nemůže již provádět potřebné reakce. DT lze tedy použít ke zkoumání chování při různých úrovních psychofyzického stresu. Test se využívá při náboru na pozice s požadavky souvisejícími s bezpečností (hodnocení bezpečnosti), v rozvoji personálu, v klinické neuropsychologii, v dopravní psychologii a ve sportovní psychologii.

Úkol: Respondenti reagují co nejrychleji na optické nebo akustické podněty stisknutím příslušných tlačítek na reakčním panelu nebo pomocí pedálů.

Délka testu: Cca. 6-15 minut, v závislosti na formě testu.

FGT (Test figurální paměti)

Tento test speciálních schopností měří figurální krátkodobou a dlouhodobou paměť na figurální podněty s volným vybavením. Využívá paradigma učení a testuje nárůst učení po opakované prezentaci. Test také umožňuje testovat krátkodobou a dlouhodobou retenci a rekognici. Test figurální paměti se používá v klinické neuropsychologii.

Délka testu: Cca. 15-20 minut, v závislosti na formě testu (tyto informace se týkají čistě pracovní doby, interval mezi běhy okamžitého učení a vybavení a odloženými běhy volného vybavení lze použít k administraci dalších testů z Vienna Test System).

FLEI (Dotazník mentální výkonnosti)

Posuzuje subjektivní vnímání mentální výkonnosti. U duševních poruch může existovat značný rozpor mezi subjektivně prožívaným neuropsychologickým postižením pacienta a jeho objektivními výsledky testů. Tento test poskytuje subjektivní hodnocení výkonu respondenta v oblasti paměti, pozornosti a exekutivních funkcí. FLEI se proto používá v klinické neuropsychologii.

Délka testu: Cca. 10 minut.

IBF (Základní inteligenční funkce)

Posuzuje úroveň inteligence a strukturu inteligence na základě Thurstonových čtyř primárních faktorů inteligence (prostorové schopnosti, dlouhodobá paměť, numerická inteligence a verbální inteligence). Tento test poskytuje rychlý, globální přehled o úrovni inteligence. Úspěšně se používá při náboru v různých profesních oblastech a při zprostředkování zaměstnání a kariéry pro mladé lidi.

Délka testu: Pokud jsou administrovány všechny dílčí testy, 30-65 minut v závislosti na formě testu.

INHIB (Test inhibice odpovědi)

Měří různé aspekty inhibice odezvy. Inhibice odezvy je základním požadavkem pro flexibilní a vhodné chování a je považována za součást exekutivních funkcí. Zhoršení této schopnosti lze pozorovat u mnoha neurologických a psychiatrických poruch a má značný dopad na schopnost postiženého zapojit se do každodenních činností. INHIB se proto používá v klinické neuropsychologii. Inhibice odezvy se liší od interference (Stroopův test) tím, že vyžaduje potlačení motorické reakce, zatímco Stroopův test využívá spíše řízení kognitivní interference.

Délka testu: Cca. 3–10 minut v závislosti na formě testu.

MLS (Test motorického výkonu)

Hodnotí jemné motorické schopnosti prostřednictvím statických a dynamických úkolů pro pohyby prstů, rukou a paží. MLS je modulární test založený na Fleishmanově faktorové analýze jemné motoriky; poskytuje širokou škálu informací: přesnost pohybu, stabilitu/třes, přesnost pohybu paží/ruky, manuální zručnost a zručnost prstů, rychlost pohybu paží a rukou a rychlost zápěstí/prstů. Dobrá jemná motorika je potřeba v mnoha povoláních a sportech. Je proto vhodné rozlišovat výkon v různých dovednostech pro oblast výroby a bezpečnosti na pracovišti a pro klinická neuropsychologická vyšetření. 

Cca. 15–20 minut pro krátkou formu, pokud jsou uvedeny všechny dílčí testy.

MOUSE (Test způsobilosti k práci s myší)

Posuzuje procesy plánování a provádění pohybu během používání počítačové myši. Tento test je zvláště užitečný v klinické neuropsychologii jako pretest pro testy, které vyžadují schopnost používání myši. Aby bylo zajištěno, že testování je spravedlivé a platné, neměla by se předpokládat způsobilost v používání počítačové myši, ale měla by být ověřena pomocí testu – zejména při provádění testů s komponentou rychlosti.

Délka testu: Cca. 1–2 minuty.

NBV
NVLT
PP-R (Test periferní percepce)

Posuzuje schopnost vnímat a zpracovávat periferní vizuální informace. Dobré zrakové vnímání je nepostradatelné pro mnoho činností – jako je řízení motorového vozidla – při kterých lidé interagují se stroji. Opakovaně se ukazuje, že jednou z hlavních příčin havárií je opožděné nebo neúplné vnímání informací týkajících se relevantních okolností v životním prostředí. Dobré zrakové vnímání je také zásadní pro úspěch v mnoha sportech, jako je fotbal a házená. Test se tedy využívá jak při náboru (zejména v oblasti hodnocení bezpečnosti), tak v dopravní psychologii a psychologii sportu.

Délka testu: Přibližně 15 minut.

RT (Reakční test)

Hodnotí schopnost reagovat při prezentaci jednoduchých souborů podnětů. Reakční čas lze měřit jak pro reakce s jednoduchou volbou, tak pro reakce s více možnostmi. K dispozici jsou světelné a zvukové stimulační modality s výběrem červené, žluté nebo bílé barvy, takže lze vytvořit různé stimulační soubory pro měření reakční doby. Ty se mohou pohybovat v různých testovacích formách od jednotlivých stimulů až po simultánní nebo postupně prezentované kombinace stimulů. Použití tlačítka pro klidových stav a reakčního tlačítka umožňuje rozlišit reakční čas a čas motorického provedení úkonu.

Délka testu je přibližně 5-10 minut v závislosti na verzi testu.

SIGNAL
SMK (Sensomotorická koordinace)

Posuzuje koordinaci oko-ruka, ruka-ruka a oko-ruka-noha v trojrozměrném prostoru. Pohyby jsou řízeny využitím zpětné vazby senzomotorických informací z aktuálně prováděného pohybu. Úroveň senzomotorického výkonu jednotlivce je dána nejen vrozenými schopnostmi, ale také naučenými zkušenostmi specifickými pro daný úkol, které usnadňují řešení podobných úkolů. Tento test je vhodný pro využití při náboru, zejména v souvislosti s hodnocením bezpečnosti ve výrobě, a ve sportovní psychologii.

Délka testu je přibližně 15-25 minut v závislosti na verzi testu.

STROOP (Stroopův test interference)

Měří tendenci k interferenci při rozpoznávání barev a čtení slov, což je snížení rychlosti zpracování senzorických vjemů v důsledku rušivých informací. Tento test Stroopovy interference je test senzomotorických dovedností, který měří rychlost při čtení slov a pojmenovávání barev a následně také měří rychlost v podmínkách interference barvy/slova. Schopnost kontrolovat kognitivní interferenci se obvykle posuzuje pomocí úkolů zahrnujících alespoň dvě konkurenční cesty zpracování informací. Úkol obvykle vyžaduje, aby respondent použil méně dominantní cestu zpracování informací v situaci, kdy interferuje s podněty z dominantní cesty zpracování informací. Tento test měří, jak rychlost čtení slov a pojmenovávání barev, tak rychlost zpracování informací za podmínek interference barev/slov, což také poskytuje informace o zpracování informací a procesech pozornosti respondenta. Test je proto zvláště užitečný v klinické neuropsychologii, ale používá se také při hodnocení bezpečnosti a sportovní psychologii.

Délka testu je asi 15 minut.

TMT-L (Test cesty – verze Langensteinbach)

Posuzuje obecné neuropsychologické funkce, jako je rychlost vizuomotorického zpracování a kognitivní flexibilita.

Trail-Making Test je mezinárodně rozšířeným nástrojem ke zkoumání fungování mozku. Skládá se ze dvou částí. TMT-A je primárně měřítkem rychlosti zpracování, zatímco TMT-B hodnotí vyšší kognitivní schopnosti, jako je mentální flexibilita. Ve verzi TMT-L byla opravena slabina původní verze vyrovnáním délky cest ve dvou částech testu. Body, které mají být zvýrazněny, navíc leží v určitém poloměru a v úhlu pohledu, který umožňuje zachycení foveálním viděním. To znamená, že výkon v části B není ovlivněn větším úsilím o vizuální vyhledávání a že pracovní doby lze mezi sebou lépe porovnávat. Užitečnost testu jako klinického testu rychlosti vizuomotorického zpracování a kognitivní flexibility byla prokázána u neurologických i psychiatrických poruch. Bylo zjištěno, že test je citlivý na neurokognitivní deficity, například ty, ke kterým dochází v důsledku poranění mozku nebo neurologických poruch. Využívá se proto pro screening, pro hodnocení neuropsychických deficitů a pro přípravu terapeutických intervencí.
Délka testu jsou 2 minuty pro obě části testu.

TOL-F (Tower of London – Freiburg version)

Hodnotí schopnost plánování u psychiatrických a neurologických pacientů a zdravých jedinců. Test se používá při podezření na poškození exekutivních funkcí obecně a schopnosti plánování zvláště. TOL lze ale použít i jako test schopností se zdravými respondenty. Schopností plánování se zde rozumí schopnost plánovat dopředu v daném kontextu na základě jasných pravidel, a tím optimálním způsobem dospět ke správnému řešení. Testování této schopnosti se doporučuje u různých neurologických a psychiatrických poruch, u kterých lze očekávat zhoršení schopnosti plánování. Tento test se používá v klinické neuropsychologii k podrobnému hodnocení schopnosti plánování; poskytuje přesné hodnocení, které lze použít jako základ pro terapeutickou intervenci.

Délka testu je 11-16 minut v závislosti na verzi testu.

VIGIL (Test vigilance)
WAF (Baterie k posuzování vnímání a pozornosti)
WAFA (Test ostražitosti)
WAFV (Test vigilance)