Test diagramatického usuzování (DRT)

Se stále se zvyšující komplexitou a kognitivní náročností dnešního světa se zvyšuje také poptávka po zaměstnancích, kteří mají potřebné vnitřní zdroje k úspěšnému zvládnutí této neustále rostoucí komplexity. Test diagramatického usuzování (DRT) umožňuje měřit jednu z nejdůležitějších psychologických charakteristik, která zvyšuje schopnost zaměstnanců úspěšně zvládat komplexitu a kognitivní nároky pracovních pozic v dnešním moderním světě.

Zažádejte si o více informací!
Zde
Co měří test DRT?

DRT měří obecné rozumové schopnosti, které jsou jedním z nejlepších prediktorů pracovního výkonu i výkonu na školeních napříč různými druhy pracovích pozic.

“Obecné rozumové schopnosti kromě jiného zahrnují schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, chápat složité myšlenky, učit se rychle a učit se ze zkušenosti.“ (Gottfredson, 1994, s. 13)

Pro koho je test DRT vhodný?

Test DRT může být použit jako samostatný výběrový nástroj v rámci hromadného pre-screeningu většího počtu kandidátů, ale také jako jedna z metod využívaných v pozdějších fázích výběrového řízení. Test je vhodný zejména pro pracovní pozice vykazující vyšší míru komplexity, jako jsou např. manažerské pozice nebo pozice vysoce kvalifikovaných techniků a jiných specialistů. Ve srovnání s jinými výběrovými metodami vykazuje nejvýhodnější poměr „cena-výkon”.

Co je test diagramatického usuzování?

TEST DIAGRAMATICKÉHO USUZOVÁNÍ (DRT) měří schopnost rychle se učit, identifikovat logická pravidla a aplikovat je při posuzování situací a řešení problémů. Výkon v testu předpovídá výkon na pozicích, které vyžadují schopnost strategického i analytického myšlení – tedy schopnost rychle se zorientovat v širších souvislostech a zároveň schopnost porozumět důsledkům vyplývajícím z dílčích předpokladů a omezení (např., manažeři, programátoři, projektoví manažeři, analytici apod.).

Jak test diagramatického usuzování funguje?

1

Testování z domova nebo za kontrolovaných testovacích podmínek. Dostupnost v 10+ jazycích (čeština, angličtina, maďarština, polština, ruština, srbochorvatština, slovenština atd.).

2

On-line administrace přes uživatelsky přívětivé rozhraní. DRT sestává z 24 úloh rozdělených do 6 bloků a 2 subtestů s celkovým časovým limitem 18 minut.

3

Automaticky generovaná zpráva pro testovaného i pro uživatele testu. Výsledky testování jsou srovnávány s lokálním nebo mezinárodním normovým vzorkem tisícovek testovaných subjektů.

Ukázková úloha 1

V rámci tohoto typu úloh je testované osobě prezentován informační panel, ve kterém je popsáno několik tzv. operátorů (pravidel), a panel s několika příklady ilustrujícími způsob, jakým tyto operátory mění posloupnost znaků (písmen a číslic). Úkolem testované osoby je na základě těchto informací nahradit jeden nebo více otazníků (?), které mohou představovat chybějící VSTUPY, OPERÁTORY nebo VÝSTUPY, jedním z nabídnutých řešení.

Ukázková úloha 2

V rámci tohoto typu úloh jsou testované osobě prezentována schémata zobrazující účinky operátorů na různé abstraktní obrazce. Jejím úkolem je nejdříve z těchto schémat vyvodit funkci jednotlivých operátorů a na základě této znalosti potom nahradit otazníky (?), které představují chybějící VÝSTUPY, jedním z nabídnutých řešení.

Jak pomůže DRT Vaší společnosti a zaměstnancům?

1

Výběr nových zaměstnanců

DRT je nejužitečnější tehdy, když chcete u externího nebo interního kandidáta odhadnout úroveň jeho obecných rozumových schopností a určit tak, zda jsou jeho intelektové schopnosti dostatečné pro úspěšné zvládnutí práce, o kterou usiluje.

2

Cílová skupina

Test DRT je vhodný zejména pro pracovní pozice vykazující vyšší míru komplexity, jako jsou např. manažerské pozice nebo pozice vysoce kvalifikovaných techniků a jiných specialistů.

3

Zvýšení úspěšnosti zaměstnanců

Zohlednění výstupů z testu DRT v rámci výběrového procesu významně zvyšuje pravděpodobnost, že vybraní jedinci budou úspěšní ve své práci.