Test abstraktního usuzování (ART)

Test abstraktního usuzování (ART) pomáhá identifikovat ty kandidáty, kteří vyhovují z hlediska první uváděné vlastnosti.

Když firmy hledají nové zaměstnance, hledají u nich čtyři základní vlastnosti:

Inteligence

Energie

Integrita

Intelligence

Interpersonální inteligence

CO MĚRÍ TEST ART?

ART měří obecné rozumové schopnosti, které jsou jedním z nejlepších prediktorů pracovního výkonu i výkonu na školeních napříč různými druhy pracovních pozic.

“Obecné rozumové schopnosti kromě jiného zahrnují schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, chápat složité myšlenky, učit se rychle a učit se ze zkušenosti.“ (Gottfredson, 1994, s. 13)

PRO KOHO JE TEST ART VHODNÝ?

Test ART může být použit jako samostatný výběrový nástroj v rámci hromadnému pre-screeningu většího počtu kandidátů, ale také jako jedna z metod využívaných v pozdějších fázích výběrového řízení. Test je vhodný pro většinu pozic ve službách, v administrativě i ve výrobní sféře i pro pracovní pozice vykazující vyšší míru komplexity, jako jsou např. manažerské pozice nebo pozice vysoce kvalifikovaných techniků a jiných specialistů. Ve srovnání s jinými výběrovými metodami vykazuje nejvýhodnější poměr „cena-výkon”.

CO JE TEST ABSTRAKTNÍHO USUZOVÁNÍ?

TEST ABSTRAKTNÍHO USUZOVÁNÍ (ART) je neverbální maticový test obecných rozumových schopností, které vykazují vysokou prediktivní validitu ve vztahu k pracovnímu výkonu a výkonu na školeních napříč pozicemi s různou mírou komplexity. ART konkrétně měří schopnost tzv. induktivního usuzování, tj. schopnost identifikovat v prezentovaných informacích určité vztahy a souvislosti, které lze využít při řešení problémů. Jedinci s nadprůměrnou shopností induktivního usuzování se dokážou učit ze svých zkušeností a vyvozovat z nich důsledky pro své budoucí jednání. Tito lidé dokážou dobře řešit problémy, myslí logicky, rychle se učí a činí rozumná rozhodnutí. Všechny tyto schopnosti jsou klíčové pro naprostou většinu pracovních pozic, nejdůležitější jsou však na pozicích s vyšší mírou komplexity.

Jak test abstraktního usuzování funguje?

1

Testování z domova nebo za kontrolovaných testovacích podmínek. Dostupnost v 10+ jazycích (čeština, angličtina, maďarština, polština, ruština, srbochorvatština, slovenština atd.).

2

On-line administrace přes uživatelsky přívětivé rozhraní. ART sestává z 23 neverbálních úloh s celkovým časovým limitem 25 minut.

3

Automaticky generovaná zpráva pro testovaného i pro uživatele testu. Výsledky testování jsou srovnávány s lokálním nebo mezinárodním normovým vzorkem s tisícemi již testovanýmch

A testee is presented with a set of figures which are arranged according to a certain rule. His/her task is to reveal the rule and by applying the rule replace question marks (?) by some of the offered figures.

Jak může ART pomoci Vaší organizaci a zaměstnancům?

1

Výběr nových zaměstnanců

ART je nejužitečnější tehdy, když chcete u externího nebo interního kandidáta odhadnout úroveň jeho obecných rozumových schopností a určit tak, zda jsou jeho intelektové schopnosti dostatečné pro úspěšné zvládnutí práce, o kterou usiluje.

2

Cílová skupina

Test ART je vhodný pro většinu pozic ve službách, v administrativě i ve výrobní sféře i pro pracovní pozice vykazující vyšší míru komplexity, jako jsou např. manažerské pozice nebo pozice vysoce kvalifikovaných techniků a jiných specialistů.

3

Zvýšení úspěšnosti zaměstnanců

Zohlednění výstupů z testu ART v rámci výběrového procesu významně zvyšuje pravděpodobnost, že vybraní jedinci budou úspěšní ve své práci.

Zažádejte si o více informací zdarma
Zde